vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Již dvacet tři let obce v rámci Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech společně pečují o veřejné vodovody a kanalizace. Spolupráci v rámci sdružení i vývoj infrastruktury hodnotí předseda VSOZČ Ing. Josef Hora:

Jak hodnotíte spolupráci obcí v rámci sdružení?

Předsedou sdružení jsem od roku 2011, ale jako zástupce města Chodov jsem se zúčastňoval jednání rady sdružení a valné hromady i v předchozích letech. Jsem přesvědčen o tom, že úroveň spolupráce i celková atmosféra ve sdružení je na tak rozsáhlý svazek obcí, zasahující do čtyř krajů, skutečně výjimečná. Sdružení dokazuje, že obce mohou vzájemnou podporou a spoluprací řešit i ty nejsložitější problémy v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování. A vzhledem k tomu, že voda je základním předpokladem pro život, myslím, že si tato spolupráce, založená na naprosté transparentnosti, dobrovolnosti a rovnoprávném postavení obcí a doplněná věcným a konstruktivním přístupem jejich zástupců, zaslouží velké ocenění. Dokonce bych řekl, že může být určitým vzorem spolupráce obcí vedoucí k rozvoji celého regionu, a to i v dalších oblastech.

V čem vidíte největší přínosy vzájemné solidarity pro obce při péči o vodovody a kanalizace?

Přínosů je samozřejmě celá řada. Rozsáhlé provozované území a vzájemná investiční i provozní solidarita umožňuje generovat dostatek finančních prostředků z vybraného vodného a stočného na realizaci investic do obnovy i výstavby vodohospodářské infrastruktury, a to bez dopadu na obecní rozpočty a zároveň při ceně vody pod celorepublikovým průměrem. Jedná se často o investice, na které by obce v řadě případů samy nemohly dosáhnout. Při investování se ve spolupráci s odborníky z provozní společnosti hledají ta nejvýhodnější řešení, a to jak z ekonomického, tak z technologického hlediska. Řešení, která umožní maximálně využít již existující infrastrukturu v regionu a vyvarovat se zbytečně předraženým investicím. Jen díky této solidaritě lze rozšiřovat velké skupinové vodovody zásobené z kvalitních a spolehlivých zdrojů a budovat kanalizace se společnou čistírnou odpadních vod pro více obcí.

Sdružení je zároveň jedním z řídících akcionářů Vodáren a kanalizací Karlovy Vary (Vodakva). V České republice je řada provozních společností, které jsou pouze v soukromých rukou. Je pro obce výhodné mít majetkový podíl na provozní společnosti?

Pro obce je to jednoznačně velká výhoda. Jedině tak si mohou zachovat přímý vliv na úroveň poskytovaných provozních služeb a také kontrolu nad hospodařením i mírou zisku provozní společnosti. Vodakva pro sdružení na základě smlouvy zajišťuje provoz, údržbu, obnovu i rozvoj pronajatého vodohospodářského majetku. Zástupci sdružení jsou členy řídících orgánů Vodakvy a pravidelně kontrolují výsledky provozní činnosti, sledují dodržování ukazatelů definovaných v provozní smlouvě a řeší případné stížnosti na činnost firmy. Také pravidelně sledují výsledky hospodaření firmy a určují míru zisku. Výnosy z majetkového podílu ve formě dividend pak sdružení využívá jako další zdroj pro financování investic, vedle nájemného, které provozní společnost sdružení vyplácí za pronájem infrastruktury. Výhodou je i možnost úzké spolupráce a sdílení zkušeností s odborníky z velké provozní společnosti, především při přípravě plánů investic. 

Vodné a stočné je dnes velmi diskutovaná otázka. Obce každoročně tuto cenu schvalují, jak se určuje a jak zhodnotíte její vývoj?

Ve sdružení platí solidární cena, která je regulována na několika úrovních. Od roku 2011 se určuje podle cenového vzorce, doporučeného a schváleného Evropskou komisí. Dále je vodné a stočné věcně usměrňované ministerstvem financí, které definuje, jaké náklady lze do ceny zahrnout a míru zisku, který slouží pro zajištění zdrojů na investice. Vodné a stočné se samozřejmě za posledních dvacet let významně zvýšilo. Je třeba si ovšem uvědomit, že před rokem 1989 byla cena vody pouze průměrným provozním nákladem, navíc pro domácnosti dotovaným ze státního rozpočtu, a investice byly v té době plně hrazeny státem. Zatímco dnes jsou veškeré provozní náklady a zhruba dvě třetiny investic hrazeny z vybraného vodného a stočného. Za posledních dvacet let se také velmi zpřísnily legislativní požadavky především v oblasti čištění odpadních vod (také v souvislosti se vstupem České republiky do EU), což s sebou nese další zvyšování provozních i investičních nákladů. Výrazný podíl na růstu ceny má také každoroční zvyšování odvodů státu, ať už se jedná o platby za surovou vodu, vypouštění odpadních vod či o růst DPH, a samozřejmě také růst dalších nákladů, jako jsou ceny energií či pohonných hmot. V neposlední řadě je potřeba říci, že za posledních dvacet let došlo k dramatickému snížení spotřeby pitné vody, což při fixních nákladech na výrobu jednoho m3  znamená automatické navýšení ceny menšího dodaného množství vody. Jen pro příklad – na konci 80. let minulého století byla spotřeba pouze města Karlovy Vary stejná, jako je dnes spotřeba všech 91 členských obcí a měst Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, včetně Karlových Varů! Přesto mají dnes naši odběratelé jednu z nejnižších  cen vodného a stočného v rámci celé ČR a prakticky po celou dobu existence svazku byla tato cena pod celorepublikovým průměrem.

Jak byste zhodnotil dnešní stav vodohospodářské infrastruktury v majetku sdružení?

Sdružení pravidelně investuje do obnovy i rozvoje vodovodů a kanalizací, v průměru 100 až 300 milionů ročně, a to z vlastních zdrojů, či s pomocí dotací a půjček. Obnova i rozvoj infrastruktury je trvalý proces a nelze nikdy říci, že v daném momentě je její stav všude dokonalý. Jsem však přesvědčen, že za dvacet let investování se infrastruktura sdružení opravdu výrazně zlepšila, a to jak v oblasti dodávky pitné vody, tak především v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Dnes se tak můžeme bez rozpaků měřit s úrovní v západních zemích EU. Nakonec stav infrastruktury i úroveň provozních služeb nejlépe posoudí finální uživatelé, odběratelé, kteří mohou srovnat kvalitu i plynulost dodávky pitné vody z kohoutku či úroveň čištění odpadních vod a čistotu vody v řekách před dvaceti lety a dnes. Myslím, že ten posun je skutečně velmi zřetelný. V podstatě jsme dnes v situaci, kdy nemusíme již dohánět běžné západní standardy a můžeme začít investovat do budoucnosti, abychom zajistili dostatek zdrojů kvalitní pitné vody i pro další generace.

Druhým akcionářem Vodakvy je francouzská mezinárodní společnost SUEZ Environnement. Jaké jsou výhody spolupráce s tímto zahraničním partnerem?

Výhod spojení se soukromým odborným akcionářem je několik. Na začátku budování systému tato firma přinesla potřebné know-how, okamžitý finanční vklad na investice do vybavení provozní společnosti a také garanci levných úvěrů pro rozvoj provozní společnosti a garanci úvěrů na dostavbu infrastruktury obcí. Je třeba zdůraznit, že se jedná o odborného akcionáře. SUEZ Environnement má vlastní výzkumné středisko a více než stoleté zkušenosti z působení ve vodárenském oboru po celém světě. Pracovníci Vodakvy tak mají přístup k nejmodernějším poznatkům a technologiím v oboru. Sdružení má s tímto zahraničním partnerem uzavřenu akcionářskou dohodu, která definuje rovnoprávné zastoupení v orgánech Vodakvy. Soukromý prvek má v celém systému péče o vodovody a kanalizace určitě své místo, protože pouze princip soukromého vlastnictví dokáže zajistit maximální efektivitu hospodaření a vysokou odbornost zaměstnanců na všech úrovních provozní firmy. Čistě veřejné vlastnictví, jak to známe z mnohých příkladů nejen z minulosti,  s sebou nese riziko klientelismu, korupce či střetu zájmů, kterému se ani těmi nejdokonalejšími předpisy nelze zcela vyhnout. 

Vodakva plnohodnotně provozuje městu Chodov vodovody a kanalizace od roku 2002. Jaké byly přínosy vstupu města do sdružení a jak se vyvinula za dobu členství vodohospodářská infrastruktura nejen Chodova, ale i dalších obcí na Sokolovsku, které jsou členy sdružení?

Změna byla znát hned od počátku vstupu města do sdružení a přestupu od původního provozovatele  k Vodakvě, a to zejména v kvalitě dodávané vody. Před tím jsme bojovali s velkým obsahem železa, zejména po ohřevu byla voda zabarvená. To se převedením do správy sdružení takřka okamžitě zlepšilo. Vodakva nás také ze dne na den zbavila nepříjemného zápachu z  čistírny odpadních vod, která byla v té době po modernizaci a postupně ji stavebně dořešila a technologicky vylepšila, tak aby mohla s jistotou plnit požadované limity vypouštění. Také se podstatně zlepšila kvalita oprav a údržby vodovodní a kanalizační sítě a bylo ve velmi krátké době po vstupu Města Chodova do sdružení zajištěno zokruhování vodovodního řadu, takže nebylo v případě poruchy potřeba zastavit dodávku vody v celém patnáctitisícovém městě. Ve dvou etapách byla dokončena kanalizace v městské části Stará Chodovská a v Chodově bylo vytvořeno nové provozní středisko.  Velkou výhodou přestupu pro obyvatele města bylo i snížení vodného a stočného, které máme dnes oproti ostatním obcím a městům na Sokolovsku výrazně nižší. Co se týče dalších členských obcí ze Sokolovska, určitě musím zmínit Horní Slavkov a nový přivaděč pitné vody z karlovarského vodovodního systému, který zajistil kvalitní dodávku pitné vody nejen do samotného města, do té doby zásobeného upravenou vodou z řeky Teplé, ale i do dalších obcí po trase přivaděče. Také zde byla vystavena nová, moderní a plně automatizovaná čistírna odpadních vod. Kanalizační systém s novou čistírnou odpadních vod se vybudoval i v Bublavě.

Co byste popřál sdružení do dalších let?

Sdružení bych popřál, aby si zachovalo i do dalších let přátelskou a věcnou atmosféru při jednáních. Pevně věřím, že zástupci měst a obcí dokážou i v budoucnu vždy nalézt společnou řeč při řešení problémů se zásobováním pitnou vodou i odváděním a čištěním odpadních vod v návaznosti na to, co již bylo vybudováno. Vždyť i jejich cíl je společný – udržitelný rozvoj celého našeho regionu a zajištění co nejlepších podmínek pro život jeho obyvatel. Myslím, že náš systém péče o veřejné vodovody a kanalizace, založený na vzájemné solidaritě obcí a těsné spolupráci s provozní společností, tak jak se nastavil před dvaceti lety a jak prakticky beze změn funguje až dodnes, je zárukou toho, že se obcím, alespoň co se týče vodního hospodářství, bude dařit tohoto společného cíle dosahovat i nadále. A je také příslibem, že bude i nadále fungovat tato unikátní kolegiálně férová spolupráce všech partnerů - členských obcí sdružení, provozní společnosti i zahraničního akcionáře.

Oznámení