vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Na západě Čech obce společně našly způsob, jak se co nejlépe postarat o vodovody a kanalizace…

Na začátku 90. let, v době, kdy se vodovody a kanalizace převáděly ze státních vodárenských podniků do správy obcí, vznikaly v České republice různé modely pro provozování a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Obce na západě Čech se rozhodly spojit své síly a ve spolupráci s odborníky z vodárenské firmy vytvořily svůj vlastní model. V rámci něj dnes spolupracuje stovka obcí z Karlovarska, Sokolovska, Tachovska, Chomutovska i Rakovnicka, spojených do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Jde o území s 200 000 obyvateli, které zasahuje do čtyř krajů. Péči o provozování i rozvoj vodovodů a kanalizací těchto obcí zajišťuje na základě dlouhodobé smlouvy provozní firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s (Vodakva).

Západočeský vodárenský model si letos připomíná 25 let od svého založení. V čem je jiný?

Nejlépe to lze vysvětlit tím, co členské obce sdružení na rozdíl od ostatních modelů neudělaly. Poté co obce získaly zpět do vlastnictví vodovody a kanalizace, spojovaly se často do větších celků. Zatímco jinde většinou zakládaly akciové společnosti, ve kterých získaly podíl podle výše vloženého majetku, na západě Čech se obce rozhodly pro formu dobrovolného svazku. Nevyměnily tedy svůj vodohospodářský majetek za akcie, ale pouze souhlasily s tím, aby ho mělo sdružení ve správě a hospodařilo s ním. Zachovaly si tak svobodnou volbu ze sdružení i se svým majetkem vystoupit.

V rámci sdružení se také neznevýhodnily malé obce. Všichni členové mají při hlasování jeden hlas a rozhodují tak stejnou vahou o ceně vody, investičních plánech či o zástupcích v orgánech sdružení i provozní firmy.

Obce nešly cestou izolovaného provozování a nedělaly předražené lokální investice. Vzájemná spolupráce a solidarita jim umožnily vybudovat za rozumnou cenu společné vodovodní i kanalizační systémy na velmi vysoké technické úrovni a zajistit tak rozvoj celého regionu bez dopadu na obecní rozpočty či razantního zvyšování ceny.

Velmi důležité také bylo, že obce neoddělily provozování od investic. Naopak zapojily svého provozovatele do přípravy i realizace investic týkajících se rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací. Mohly tak plně využít jeho odborných znalostí a dovedností a společně najít optimální řešení jak z technologického, tak z ekonomického hlediska.

V neposlední řadě obce neztratily kontrolu nad provozovatelem. Sdružení se stalo jedním z hlavních akcionářů Vodakvy. Druhým akcionářem se stala mezinárodní vodárenská skupina SUEZ, která do firmy přinesla nejen potřebný kapitál a záruky pro bankovní úvěry, ale také know-how na mezinárodní úrovni. Oba akcionáři se dohodli, že nikdo z nich nebude usilovat o většinový podíl v provozní společnosti a ve vzájemné spolupráci tuto firmu kontrolují a řídí.

Jaké jsou výsledky čtvrtstoletí fungování západočeského vodárenského modelu?

Provozované území se zdvojnásobilo

Zatímco v ostatních regionech docházelo často k dalšímu rozdrobování vodohospodářství, západočeský model měl opačný vývoj. V době založení mělo sdružení necelých čtyřicet členů, převážně obce z Karlovarska. Postupně do něj vstoupilo dalších šedesát obcí, provozované území se rozšířilo z jednoho do čtyř krajů a počet zásobených obyvatel stoupl ze sta na dvě stě tisíc.

Regiony sdružení jsou dnes jedny z nejlépe vybavených vodovody a kanalizacemi

Hlavním cílem západočeského modelu je od počátku optimálně investovat do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací. Každý rok sdružení ve spolupráci s Vodakvou připravuje investiční plány za 150 až 300 milionů Kč. Majetek sdružení vzrostl za čtvrt století z jedné na více než šest miliard Kč.

Na veřejné vodovody je napojeno téměř 100 % obyvatel

Poukazováním na problémy se suchem se dnes často omlouvá nedostatečná vodohospodářská příprava regionů na rozvoj. Západočeský model má však již od počátku jasnou koncepci. Tou je, vzhledem k nedostatku kvalitních podzemních zdrojů v regionu, úprava povrchové vody z dostatečně kapacitních nádrží a její rozvedení do rozsáhlých území. Sdružení ve spolupráci s Vodakvou za čtvrt století zásadně rozšířilo velké skupinové vodovodní systémy zásobené z moderních úpraven, které nahradily nespolehlivé místní zdroje. Skupinové vodovody se i dnes dále rozšiřují.

Přes 95% obyvatel má k dispozici kanalizační síť s moderní čistírnou

I v oblasti odvádění a čištění odpadních vod nabídl západočeský model jasnou koncepci: místo individuálních kanalizací stavět regionální systémy s centrálními čistírnami společnými pro více obcí a vybavenými nejmodernější technologií. Čistírny prošly modernizací a intenzifikací, postavila se i řada nových. Postupně se vybudovaly regionální kanalizační systémy, na které jsou na území sdružení napojeny již všechny obce nad 400 obyvatel. Také rozšiřování kanalizací stále pokračuje.

Ztráty na síti se snížily o polovinu

Vysoká odborná úroveň provozních služeb byla dalším z hlavních cílů západočeského modelu. Rozšiřování území i vklad zahraničního kapitálu umožnil Vodakvě vybudovat silné zázemí jak v oblasti technického a materiálového vybavení, tak pracovní síly. Společnost investuje každoročně až 30 milionů do oprav, vodovodní i kanalizační sítě se nepřetržitě monitorují, pro provoz se využívají moderní technologie i materiály.

Řízení sítí i objektů se automatizovalo

Další oblastí, kde došlo k zásadnímu posunu, je dálkové sledování i řízení sítí a automatizace technologických procesů. Vodakva s pomocí vlastních specialistů vybudovala řídicí počítačový systém, na který jsou napojené všechny objekty vodovodní sítě a většina objektů kanalizační sítě. Lze je tak dálkově ovládat i řídit z centrálního dispečinku. Také úpravny a čistírny jsou dnes plně automatizované.

Technologie prošly inovací

Západočeský vodárenský model podporoval již od počátku zavádění moderních úsporných technologií. Využíval přitom spolupráce se skupinou SUEZ, která umožňuje sledovat nejnovější vývoj v oboru na celosvětové úrovni. Za 25 let se zásadně modernizovaly jak technologické postupy úpravy pitné vody, tak čištění odpadních vod i zpracování čistírenských kalů. Některé zavedené technologie jsou přitom v České republice zcela inovativní.

Vodné a stočné zůstalo pod celorepublikovým průměrem

I přes rozsáhlé investice se podařilo v rámci západočeského modelu udržet po celou dobu cenu vody pod celorepublikovým průměrem. Přispělo k tomu několik faktorů. Vzájemná solidarita obcí na rozsáhlém území zajistila dostatek financí na rozvoj celého regionu. Dlouhodobé investiční koncepce a spolupráce s odborníky Vodakvy vedly ke snižování investičních i provozních nákladů. Zavedením dvousložkové ceny se spravedlivěji rozdělily náklady mezi odběratele. V neposlední řadě se dlouhodobě daří doplňovat zdroje na investice mimo vodné a stočné také výnosy z Vodakvy i úspěšnými žádostmi o dotace z různých zdrojů.

Oznámení