vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Obce na Karlovarsku vymyslely před 25 lety vlastní vodárenský model…

Do 90. let existovalo v ČR jedenáct státních podniků, které zajišťovaly celkovou péči o vodovody a kanalizace, tedy jak provozování, tak investice do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury. Od začátku 90. let se začala připravovat jejich decentralizace a odstátnění. Vodovody a kanalizace se vracely do rukou měst a obcí. S tím na ně přecházela také povinnost zajistit péči o provoz této infrastruktury a investovat do jejího rozvoje. Původní státní podniky se poté privatizovaly. V té době se v ČR začaly vytvářet různé modely vlastnictví a provozování vodovodů a kanalizací, ať už oddělené nebo smíšené.

Obce na Karlovarsku se rozhodly ve spolupráci s odborníky z vodárenské firmy vytvořit svůj vlastní model péče o vodovody a kanalizace. Takový model, který zachová výhody propojení provozních služeb s péčí o rozvoj vodovodů a kanalizací, ale zároveň zajistí, že vlastnictví infrastruktury zůstane vždy v rukou obcí. V roce 1993 bylo založeno Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska (později přejmenované na Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech) a rok poté akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (Vodakva), která začala na základě dlouhodobé smlouvy zajišťovat pro sdružení komplexní péči o provozování i rozvoj jeho vodárenské infrastruktury.

Na rozdíl od ostatních vodárenských modelů členské obce sdružení:

…nevyměnily majetek za akcie

Zatímco většina nových vodohospodářských vlastnických společností v ČR vznikala jako akciové společnosti, na Karlovarsku se obce rozhodly pro formu dobrovolného svazku. Nevyměnily tedy majetek za akciové podíly, ale pouze souhlasily s tím, aby sdružení mělo jejich obecní vodohospodářskou infrastrukturu ve správě a hospodaření. Zachovaly si tak svobodnou volbu kdykoliv ze sdružení i se svým obecním majetkem vystoupit. Sdružení také získalo do správy vodovodní a kanalizační zařízení, která sloužila jako nadobecní. Jak ukázal další vývoj, dobrovolný svazek je navíc velmi výhodný pro snadné rozšiřování a vstupování nových členských obcí.

…neznevýhodnily malé obce

Na rozdíl od akciových společností mají v rámci sdružení obce rovnocenné postavení při rozhodování, bez ohledu na jejich velikost či hodnotu vloženého majetku. Při hlasování na valné hromadě, která je nejvyšším orgánem sdružení, má každá členská obec jeden hlas. Obce tak rozhodují společně a stejnou vahou o ceně vodného a stočného, investičních plánech či o dalším nakládání se společným majetkem. Také systém přípravy a realizace investic je transparentní a zaručuje, že nebudou ničí zájmy upřednostňované na úkor jiných.

…nedělaly předražené lokální investice

Nejen v ČR, ale i v západní Evropě se dnes ukazuje, že atomizace vodárenství, tedy rozdrobení péče o vodovody a kanalizace až na úroveň malých obcí, není dobrým řešením. Jedině velké celky dokáží společně, za rozumnou cenu a s využitím nejmodernějších technologií zajistit pro obyvatele dostatečné množství kvalitní pitné vody a požadovanou úroveň čištění vod odpadních. To potvrzují i zkušenosti sdružení. V rámci velkého celku bylo možné vybudovat rozsáhlé vodovodní a kanalizační systémy na velmi vysoké technické úrovni. Vzájemnou solidaritou obcí se navíc podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na rozvoj vodárenské infrastruktury celého regionu, a to bez dopadu na obecní rozpočty či razantního zvyšování ceny vody.

…neoddělily provozování od investic

Čtvrtstoletý vývoj vodárenství v ČR potvrdil, že modely, které zcela oddělují provoz vodovodů a kanalizací od řízení investic do jejich obnovy či rozvoje, nevedou k optimální péči o vodárenskou infrastrukturu. Jedině velká odborná provozní firma má dostatek specialistů, kteří znají do detailů provozovanou infrastrukturu, mají dostatečnou kvalifikaci i přístup k moderním technologiím. Navíc je v jejím bytostném zájmu zajistit, aby provozovaná infrastruktura byla v co nejlepším stavu a nezvyšovaly se zbytečně provozní náklady ani výše nájemného. Proto také dokáže navrhnout taková řešení, která budou skutečně optimální jak z technologického, tak z ekonomického hlediska. Vodakva pro sdružení zajišťuje nejen provozování vodovodů a kanalizací, ale také kompletní technické a administrativní služby spojené s přípravou investic, včetně zajišťování dotačních zdrojů a organizace výběrových řízení, a také odborný dohled nad realizací těchto investic.

...neztratily kontrolu nad provozovatelem

Zahraniční investoři se do českých vodárenských společností zapojovali v různých modelech. I karlovarský model počítal se vstupem odborného privátního partnera, který by přinesl potřebný kapitál na nezbytné provozní investice, garanci pro bankovní úvěry i know-how na mezinárodní úrovni. Na rozdíl od ostatních modelů však bylo jeho cílem také zaručit, aby si obce zachovaly nad provozovatelem kontrolu. Sdružení se proto stalo jedním z hlavních akcionářů Vodakvy, druhým akcionářem se pak stala mezinárodní vodárenská skupina SUEZ. Oba akcionáři se dohodli, že jejich podíly nepřekročí 50% a že budou ve vzájemné spolupráci řídit a kontrolovat provozní firmu. SUEZ kontroluje efektivitu hospodaření firmy i odbornou úroveň zaměstnanců, sdružení pak prostřednictvím svých zástupců v orgánech dohlíží na míru zisku i úroveň služeb. Navíc obce využijí i dividendy, které vycházejí nejen z vodného a stočného, ale z větší části i z další zakázkové činnosti Vodakvy.

Výsledky západočeského vodárenského modelu…

Provozované území se zdvojnásobilo…

Z původních čtyřiceti členů je dnes sto členských obcí, z jednoho kraje čtyři, ze sta tisíc zásobených obyvatel dvě stě.

Vodárenská infrastruktura se pětkrát zvýšila…

Každý rok se investovalo 100 až 300 milionů, majetek vzrostl ze zhruba jedné miliardy na více než šest miliard, dnes jsou regiony sdružení jedny z nejlépe vybavených vodovody a kanalizacemi

Vodovodní síť se zdvojnásobila...

Téměř 100% obyvatel je zásobených z veřejných vodovodů, malé nespolehlivé zdroje byly nahrazeny skupinovými páteřními systémy s moderními úpravnami.

Kanalizační sítˇ se téměř ztrojnásobila…

Zhruba 95% obyvatel je napojených na veřejnou kanalizaci, vybudovaly se regionální kanalizační systémy s moderními čistírnami společnými pro více obcí, kanalizaci mají všechny obce nad 400 obyvatel.

Řízení vodárenských sítí i objektů se plně automatizovalo…

Všechny objekty vodovodní sítě jsou napojené na centrální řídicí systém, stejně jako většina objektů kanalizační sítě, technologické procesy se automatizovaly, centrální dispečink zajišťuje nepřetržité sledování a řízení…

Provozní služby dosáhly moderního evropského standardu…

Ztráty na síti se snížily téměř o polovinu, odstraňování poruch se výrazně zrychlilo, každoročně se investuje až 30 milionů Kč do oprav, laboratoř získala špičkové vybavení…

Používané technologie prošly významnou inovací…

Zavedly se moderní technologie, které zvyšují kvalitu, efektivitu i bezpečnost provozu, snižují energetickou náročnost a podporují využití obnovitelných zdrojů.

Vodné a stočné zůstalo pod průměrem ČR…

Cena vody zůstala po celých 25 let nejen pod úrovní sousedních regionů, ale také pod českým průměrem.

Oznámení