vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Hory – kanalizace

Hory - kanalizace

V listopadu 2017 se dokončilo kompletní odkanalizování Hor u Jenišova, jako jedné z posledních dosud neodkanalizovaných obcí v bezprostředním okolí Karlových Varů. Celkové náklady této investice dosáhly cca 1,7 milionů Kč, stavba byla podpořena dotací Ministerstva zemědělství ve výši 12 milionů Kč, obec Hory na akci přispěla částkou 6,2 milionů Kč.

V obci Hory dosud nebyla vybudovaná soustavná kanalizace, většina objektů využívala žumpy či jímky. V jihozápadní části Hor byly sice již v minulosti vystavěny části stok, z nichž se odpadní vody dopravují do kanalizačního systému města Karlovy Vary čerpáním přes Jenišov, Počerny a Starou Roli. Tato trasa kanalizace by však kapacitně nepostačovala pro odkanalizování celé obce a především nových objektů, jejichž výstavba se zde do budoucna plánuje. Bylo tedy navrženo vybudovat novou trasu gravitační kanalizace s jejím propojením na již existující stoku vedoucí podél rychlostní silnice R6 k bývalé kompostárně Jenišov, která je zaústěna do kanalizačního systému Tašovic, odkud se již splaškové vody přečerpávají do městské kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod v Drahovicích. Novou kanalizační síť v Horách tvoří osm kameninových stok o celkové délce zhruba 3,6 km a průměru 250 mm. Součástí stavby byly i části kanalizačních přípojek ve veřejných komunikacích o celkové délce 260 m. Napojení na kanalizaci bylo připraveno pro celkem 66 nemovitostí. Zbývající části přípojek budou hradit majitelé příslušných nemovitostí.

Nový kanalizační systém bude odvádět splaškové vody z celé stávající zástavby obce Hory, napojeno na něj bude celkem 210 obyvatel. Nová kanalizace bude kapacitně připravena i pro napojení dalších nově projektovaných lokalit rodinné zástavby. Do budoucna se tak počítá s dalšími až sedmi sty napojenými obyvateli. V rámci výstavby domovních přípojek byly také přepojeny a zrušeny stávající jímky a septiky.

logo MZE

Oznámení