vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Vrbice – kanalizace a ČOV

Vrbice - kanalizace a ČOV

Systém odkanalizování byl v obci Vrbice vyřešen nedostatečně. Kanalizace odváděla odpadní vody do štěrbinové nádrže pod obcí. Za nádrží chyběl biologický stupeň čištění odpadních vod. Zbývající část obce (přibližně polovina objektů) zajišťovala čištění odpadních vod individuálně - v septicích, případně využívala žumpy. Ve Vrbicích byl také umístěn obecní septik, na který byly napojeny dva objekty. Odpadní vody z tohoto septiku se vypouštěly do vodní plochy v obci.

Proto byl navržen projekt, v jehož rámci byla vybudována nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod a dostavil se gravitační kanalizační systém v obci, tak aby byly veškeré odpadní vody ze stávající zástavby přivedeny do nové čistírny. Potrubí nových kanalizačních stok se napojilo na stávající částečně vybudovanou kanalizační síť. Původní obecní štěrbinová nádrž a obecní septik byly zrušeny. Nová čistírna odpadních vod je umístěna na pozemku v majetku obce, situovaném v její východní části.

Nový systém odkanalizování umožní napojení všech objektů v obci na veřejnou kanalizaci a zajistí čištění odpadních vod v souladu s požadavky na jeho kvalitu. Zlepší se tak i jakost podzemních a povrchových vod. Celkové náklady na stavbu činí zhruba 5,3 mil Kč, MZE bude stavbu dotovat částkou přibližně 3,7 mil. Kč. Stavba byla dokončena na přelomu října a listopadu 2017.

Oznámení