vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Štědrá - čistírna odpadních vod

Štědrá - čistírna odpadních vod

V obci Štědrá byly splaškové vody sváděny do štěrbinové nádrže, předčištěné odpadní vody byly poté odváděny již přímo do odtoku, zaústěného do Boreckého potoka. Tento způsob čištění byl nevyhovující, proto byl navržen projekt výstavby nové mechanicko-biologické čistírny místo současné štěrbinové nádrže. Po dokončení čistírny bude možné dále dobudovat chybějící části kanalizace v obci.

Nová čistírna vznikla vedle původní štěrbinové nádrže, která bude dále využívána jako kalová jímka. Čistírna má kapacitu 350 ekvivalentních obyvatel. Odpadní vody nejprve natékají do odlehčovacího objektu, odkud pokračují do mechanické části čistírny, tvořené lapákem písku a jemnými česlemi. Z čerpací jímky se dále čerpají do biologické části, tvořené aktivační nádrží, ve které projdou denitrifikací a nitrifikací, a dosazovací nádrží. Kal oddělený v dosazovací nádrži je recirkulován zpět do denitrifikace, přebytečný kal se čerpá do kalové jímky a dle potřeby odváží k dalšímu zpracování na ústřední ČOV. Součástí areálu čistírny je i malá obslužná budova. Čistírna je kompletně automatizovaná s přenosem dat do řídicího systému.

Výstavba čistírny byla zahájena v červenci 2017 a dokončena v listopadu 2017. Celkové náklady dosáhly 4,8 mil. Kč, Karlovarský kraj na projekt poskytne dotaci ve výši 1,7 mil Kč.

                                                                   

Oznámení