vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Pšov - čistírna odpadních vod

Pšov - čistírna odpadních vod

V obci Pšov byly splaškové vody sváděny kanalizací do štěrbinové nádrže, kde docházelo k jejich předčištění, a poté byly odváděny do odvodňovacího zařízení zaústěného do Lučního potoka. Tento způsob čištěníí však nebyl dostačující, proto byla štěrbinová nádrž nahrazena moderní mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod, instalovanou na stejném místě. Projekt dotačně podpořil Krajský úřad Karlovarského kraje.

Nová čistírna má kapacitu 250 ekvivalentních obyvatel. Mechanickou část tvoří hrubé česle a lapák písku. Odpadní vody jsou z této části čerpány pomocí čerpací stanice do biologické části čistírny, kterou tvoří kontejnerová prefabrikovaná čistírna odpadních vod s nitrifikační a denitrifikační zónou a dosazovací nádrží. Původní štěrbinová nádrž slouží jako kalová jímka pro zachycení přebytečného kalu, který se z čistírny odváží k dalšímu zpracování. V areálu čistírny byl také instalován prefabrikovaný obslužný domek. Nová čistírna v Pšově je plně automatizovaná.

Realizace projektu nové čistírny v Pšově byla zahájena v květnu 2017 a dokončena v říjnu 2017. Celkové náklady dosáhly 3,3 mil. Kč, z toho 1,5 mil. Kč pokryje dotace z Karlovarského kraje.

                                                                 

Oznámení