vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148
Mírová - kanalizace

Mírová - kanalizace

Mírová neměla v minulosti ucelenou kanalizační síť, byla zde pouze částečně vybudovaná obecní kanalizace, do které se vypouštěly předčištěné vody ze septiků. Kanalizace byla v nevyhovujícím stavu a odpadní vody z ní tekly volnými výustěmi do Chodovského potoka. Tento způsob likvidace odpadních vod byl velmi neuspokojivý, proto byl navržen projekt výstavby zcela nové oddílné kanalizační sítě s tím, že splaškové vody z Mírové se budou čerpat do kanalizačního systému města Chodov a odvádět na městskou čistírnu odpadních vod. Původní kanalizace by se pak využívala pouze pro odvádění dešťových vod.

Větší část nové kanalizační sítě v Mírové byla dokončena již v roce 2016. Práce probíhaly ve dvou etapách od roku 2014. V rámci projektu byla vystavěna nová čerpací stanice odpadních vod v Mírové a 1,8 km kanalizačního výtlaku pro přečerpání odpadních vod do kanalizačního systému Chodova. V samotné obci pak bylo vybudováno 3,5 km gravitační kanalizace.  Celkové náklady této části projektu dosáhly cca 20 milionů Kč, z toho zhruba 11 milionů Kč bylo hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství.

Na konci letošního roku se v Mírové okončily poslední chybějící části gravitační kanalizace, a to s dotační podporou Karlovarského kraje. V rámci této poslední etapy se vybudovalo necelých 700 metrů gravitačních stok, součástí stokové sítě jsou i odbočky pro kanalizační přípojky. Kanalizační systém v Mírové je tedy dnes plně dokončen. Celkové náklady poslední etapy dosáhly cca 4,4 milionů Kč, dotace Karlovarského kraje pokryje 1,7 milionů Kč. 

 

logo MZE

                                                      

Oznámení