vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Močidlec - přestavba septiku na ČOV

V obci Močidlec byly dosud splaškové vody sváděny obecní oddílnou kanalizací do septiku a poté odváděny odtokovým potrubím do bezejmenného vodního toku. Tento způsob čištění byl však nevyhovující, proto byl navržen projekt přestavby septiku na moderní mechanickou biologickou čistírnu odpadních vod. Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2018. Nová čistírna bude mít kapacitu 100 ekvivalentních obyvatel. Vnitřní stěny stávajícího septiku budou vybourány a celá stavba se bude skládat z monoliticky betonovaných nádrží a prefabrikovaného železobetonového domečku pro umístění technologie. Čistírna bude vybavena hrubým předčištěním v podobě hrubých česlí, lapáku písku a čerpací jímky s čerpadly s řeznými noži. Biologická část se bude skládat z aktivační nádrže, kde dochází k odstranění biologického znečištění, dosazovací nádrže, kde dochází k sedimentaci vloček aktivovaného kalu, a kalové jímky, ve které se skladuje a stabilizuje přebytečný kal, který je pravidelně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žlutice. Nová čistírna zajistí kvalitní čištění odpadních vod pro cca 75 trvale bydlících obyvatel v obci Močidlec. Celkové náklady projektu budou necelé čtyři miliony Kč, z toho 2,4 milionů pokryje dotace z Karlovarského kraje.

Oznámení