vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Jemnice - přivaděč vody a přečerpání splašků

V srpnu byla zahájena výstavba nového přivaděče pitné vody z Tisové do Jemnice, kterým se tato část obce nově napojí na tachovský skupinový vodovod. Vyřeší se tím problémy s kolísavou kvalitou dosud využívaného místního zdroje (studny), který bude po vybudování přivaděče odstaven.

V rámci projektu se zároveň vyřeší i čištění odpadních vod z jemnické kanalizace. Dosud se zde splašky sváděly do obecního septiku, odkud se vypouštěly do potoka Tisovka. Tento způsob čištění odpadních vod byl však nevyhovující. Jako nejvýhodnější řešení bylo navrženo přečerpat odpadní vody z Jemnice do Tisové. V souběhu s novým vodovodním přivaděčem se proto položí také nový kanalizační výtlak a původní septik se přestaví na čerpací stanici odpadních vod. Odpadní vody se pak budou výtlakem přečerpávat až na čistírnu odpadních vod v Tisové.

Nový přivaděč i kanalizační výtlak budou z polyetylénového potrubí, jejich délka bude cca 2,6 km. Trasa potrubí povede z převážné části mimo zastavěné území v zemědělských a lesních pozemcích. V místech, kde to bude možné, se budou pro pokládku využívat bezvýkopové technologie. Celkové náklady stavby budou necelých 4,2 milionů Kč, z toho 2,7 milionů pokryje dotace z Plzeňského kraje. Projekt bude dokončen do konce roku 2018.

Oznámení