vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Jemnice - přivaděč vody a přečerpání splašků

V prosinci 2018 byla dokončena výstavba nového přivaděče pitné vody z Tisové do Jemnice, kterým se tato část obce nově napojila na tachovský skupinový vodovod. Vyřešily se tím problémy s kolísavou kvalitou dosud využívaného místního zdroje (studny), který byl po vybudování přivaděče odstaven.

V rámci projektu se zároveň vyřešilo i čištění odpadních vod z jemnické kanalizace. Dosud se zde splašky sváděly do obecního septiku, odkud se vypouštěly do potoka Tisovka. Tento způsob čištění odpadních vod byl však nevyhovující. Jako nejvýhodnější řešení bylo navrženo přečerpat odpadní vody z Jemnice do Tisové. V souběhu s novým vodovodním přivaděčem se proto položil také nový kanalizační výtlak a původní septik se přestavěl na čerpací stanici odpadních vod. Odpadní vody se budou výtlakem přečerpávat až na čistírnu odpadních vod v Tisové.

Nový přivaděč i kanalizační výtlak jsou z polyetylénového potrubí, jejich délka je cca 2,6 km. Trasa potrubí vede z převážné části mimo zastavěné území v zemědělských a lesních pozemcích. V místech, kde to bylo možné, se pro pokládku potrubí využily bezvýkopové technologie. Celkové náklady stavby byly necelých 4,2 milionů Kč, z toho 2,7 milionů pokryje dotace z Plzeňského kraje.

Oznámení