vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bor, sídliště Vysočany - ČOV

Dosud byly odpadní vody ze sídliště Vysočany v Boru (cca 160 trvale žijících obyvatel) sváděny do štěrbinové nádrže, která byla nevyhovující jak po stránce technické, tak provozní. Proto bylo navrženo vybudovat zde novou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod o celkové kapacitě 250 ekvivalentních obyvatel. Čistírna bude zastřešená a plně automatizovaná, biologické čištění bude řešeno kompaktním biologickým reaktorem, tvořeným aktivační a dosazovací nádrží. Součástí projektu bude i nová vstupní podzemní čerpací stanice, která bude zajišťovat přečerpání odpadních vod na biologickou jednotku čistírny a také akumulaci přitékajících vod. Vyčištěné odpadní vody budou z čistírny odváděny původním odpadním potrubím vedoucím do štěrbinové nádrže, které bude prodlouženo až do žlabu pod hrází místního rybníka, odkud voda vytéká do Mlýneckého potoka. Po dokončení projektu bude původní štěrbinová nádrž demolována. Celkové náklady investice se předpokládají 6,9 milionů Kč,  cca 3,8 milionů pokryje dotace z MZe. Projekt byl zahájen v srpnu 2018 a dokončen by měl být v červnu 2019.

Oznámení