vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Stružná - intenzifikace ČOV

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod ve Stružné byla vybudovaná v 80. letech, postupně se na ni napojila kanalizační síť Stružné a Žalmanova. Čistírna však byla již technologicky a kapacitně nevyhovující, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěné do potoka, který je v povodí vodárenské nádrže Stanovice. Proto se od června 2018 do září 2019 realizoval projekt modernizace a intenzifikace čistírny. V rámci projektu se vystavila nová čistírenská linka se zvětšeným a modernizovaným biologickým stupněm a rozšířila se kapacita kalového hospodářství. Aby se optimalizovaly náklady na investici, počítalo se již při přípravě projektu s maximálním využitím současných objektů čistírny. Součástí projektu byla také kompletní automatizace čistírny a její napojení na centrální řídicí systém. Veškeré práce probíhaly za plného provozu čistírny. Celkové náklady projektu dosáhly cca 8,6 milionů Kč, dotace z MZe pokryla necelých pět milionů.

Oznámení