vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Hroznětín, Velký Rybník - rozšíření vodovodu a kanalizace

Rekreační lokalita na břehu Velkého Rybníka dosud nebyla napojená na veřejný vodovod a kanalizaci.Vodovodní a kanalizační síť byla vybudovaná pouze pouze podél hlavní komunikace a v místech nové zástavby. Většina objektů v rekreační oblasti, z nichž řada slouží k trvalému bydlení, je dnes zásobena vodou z vlastních studní. Ty však často nemají dostatečnou kvalitu a mohou se využívat pouze pro užitkovou vodu. Splašky jsou z objektů odváděny většinou do septiků nebo bezodtokových jímek. Mohou tak kontaminovat vodu ve Velkém Rybníku a vzhledem k velkému obsahu fosforu přispívat k růstu sinic a řas.

V červnu letošního roku se proto zahájil projekt, který má za cíl rozšířit vodovodní a kanalizační síť do rekreační oblasti na jižním břehu Velkého Rybníka. V rámci projektu se položí cca 740 metrů vodovodního polyethylenového potrubí o průměru DN 90 nebo 63 a cca 780 metrů tlakové kanalizace rovněž z polyethylenu o průměru DN 75, 63 nebo 50. Dále se položí zhruba 250 metrů odboček pro napojení domovních přípojek i dalších řadů při budoucím rozšiřování sítě. Nové potrubí se napojí na vodovod a kanalizaci uložené v hlavní komunikaci. Pro přechod silnice se využije bezvýkopová metoda řízeného protlaku ocelovým potrubím, které bude dále sloužit jako chránička pro potrubí. Na tlakovou kanalizaci se budou nemovitosti napojovat pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozovatel Vodakva, který se také dále stará o jejich bezporuchový provoz.

Projekt by se měl dokončit v říjnu 2019. Jeho celkové náklady dosáhnout cca 5,4 milionů Kč, z toho 2,2 milionů pokryje dotace z Karlovarského kraje. Financování projektu zajišťuje město Hroznětín. V další etapě se plánuje pro větší bezpečnost provozu tlakové kanalizace rozšířit kapacity pro akumulaci splašků v čerpací stanici odpadních vod, která čerpá odpadní vody z dříve vybudované lokality rodinných domků a z Ruprechtova do kanalizační sítě Hroznětína. Bude zde vybudovaná nová akumulační jímka, která se propojí se současnou čerpací jímkou.

Oznámení