vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Hroznětín, Velký Rybník - rozšíření vodovodu a kanalizace

Rekreační lokalita na břehu Velkého Rybníka dosud nebyla napojená na veřejný vodovod a kanalizaci.Vodovodní a kanalizační síť byla vybudovaná pouze pouze podél hlavní komunikace a v místech nové zástavby. Většina objektů v rekreační oblasti, z nichž řada slouží k trvalému bydlení, byla dosud zásobena vodou z vlastních studní. Ty však často neměly dostatečnou kvalitu a mohly se využívat pouze pro užitkovou vodu. Splašky byly z objektů odváděny většinou do septiků nebo bezodtokových jímek. Mohly tak kontaminovat vodu ve Velkém Rybníku a vzhledem k velkému obsahu fosforu přispívat k růstu sinic a řas.

V červnu letošního roku se proto zahájil projekt, který měl za cíl rozšířit vodovodní a kanalizační síť do rekreační oblasti na jižním břehu Velkého Rybníka. V rámci projektu se položilo cca 740 metrů vodovodního polyethylenového potrubí o průměru DN 90 nebo 63 a cca 780 metrů tlakové kanalizace rovněž z polyethylenu o průměru DN 75, 63 nebo 50. Dále se položilo zhruba 250 metrů odboček pro napojení domovních přípojek i dalších řadů při budoucím rozšiřování sítě. Nové potrubí se napojilo na vodovod a kanalizaci uložené v hlavní komunikaci. Pro přechod silnice se využila bezvýkopová metoda řízeného protlaku ocelovým potrubím, které bude dále sloužit jako chránička pro potrubí. Na tlakovou kanalizaci se budou nemovitosti napojovat pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozovatel Vodakva, který se také dále stará o jejich bezporuchový provoz.

Projekt se dokončil v říjnu 2019. Jeho celkové náklady dosáhly cca 5,4 milionů Kč, z toho 2,2 milionů pokryje dotace z Karlovarského kraje. Financování projektu zajišťovalo město Hroznětín. V další etapě se plánuje pro větší bezpečnost provozu tlakové kanalizace rozšířit kapacity pro akumulaci splašků v čerpací stanici odpadních vod, která čerpá odpadní vody z dříve vybudované lokality rodinných domků a z Ruprechtova do kanalizační sítě Hroznětína. Bude zde vybudovaná nová akumulační jímka, která se propojí se současnou čerpací jímkou.

Oznámení