vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Cebiv - tlaková kanalizace

Cebiv má dnes v jižní části obce vybudovanou kombinovanou gravitační kanalizaci (některé stoky odvádí pouze splašky, jiné i dešťovou vodu), zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Další objekty jsou odkanalizované pomocí dešťových stok, zaústěných přímo do Kozolupského potoka. Zbylé nemovitosti řeší odvádění splašků individuálně, většinou pomocí jímek k vyvážení.

V obci se již dlouhodobě připravuje dostavba chybějících částí kanalizačního systému. Náklady na pokládku nových gravitačních stok a společné čerpací stanice pro přečerpání splašků na čistírnu by však byly příliš vysoké. Proto bylo rozhodnuto vyřešit odkanalizování obce pomocí nové moderní technologie tlakové kanalizace, kterou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) začalo využívat před několika lety. Tlaková kanalizace má nejen daleko nižší investiční náklady, ale je také méně náročná na údržbu (nevyžaduje pravidelné čištění), usnadňuje správu komunikací (nepotřebuje kanalizační šachty) a navíc lépe odpovídá současným požadavkům na větší zadržování vody v krajině. Dešťové vody nejsou čerpány a jsou majitelem nemovitosti využity k jiným účelům, např. k zalévání zahrádky.  Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozovatel Vodakva, který se také dále stará o jejich bezporuchový provoz.

Celkem bude v severní části obci položeno necelých 900 metrů tlakové kanalizace. V místech, kde to bude možné, se budou k pokládce využívat bezvýkopové technologie, které jsou nejen rychlejší, ale také ohleduplnější vůči okolí. Tlaková kanalizace pak bude napojena na současný gravitační kanalizační systém. Na tlakovou kanalizaci se poté bude moci připojit 22 nemovitostí. Součástí projektu je také dostavba gravitační stoky, na kterou se napojí bytové domy ležící v jižní části obce.
Celkové náklady projektu budou necelé tři miliony Kč, z toho cca dva miliony pokryje dotace Plzeňského kraje. Na financování projektu se kromě VSOZČ podílí také obec Cebiv.Výstavba kanalizace byla zahájena v srpnu a měla by být dokončena do konce června 2020.

Oznámení