vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Nové Hamry - kanalizace s čistírnou

Nové Hamry dosud neměly soustavnou kanalizační síť, pouze v části obce se využívá kanalizace s malou čistírnou, která je však technologicky nevyhovující. Většina nemovitostí je odkanalizována do žump, septiků nebo domovních čistíren. 

Nový kanalizační systém se v obci připravuje již dlouhodobě, teprve s moderní technologií tlakových systémů, kterou sdružení začalo před několika lety využívat, však bylo možné dosáhnout optimálních nákladů na jednoho připojeného trvale žijícího obyvatele a získat dotační podporu. Tlaková kanalizace má nejen výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Nemovitosti se na ni připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových kanalizací dodává technologii do domovních čerpacích stanic zdarma provozovatel (Vodakva) a také se stará o její servis a bezporuchový provoz.

Výstavba nového tlakového kanalizačního systému v Nových Hamrech byla zahájena v dubnu 2020 a měla by být dokončena na podzim 2021. V obci se položí celkem 4 370 metrů tlakové kanalizace, včetně odboček pro kanalizační přípojky. Trasa kanalizačních stok bude umístěna v podstatné části do stávajících komunikací. Pokud to místní podmínky umožní, budou se při pokládce využívat bezvýkopové metody.

Současně s kanalizací se bude stavět také nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod,umístěná na jihozápadním kraji obce vedle příjezdové komunikace od Nejdku, na niž se nová kanalizace napojí. Půjde o zastřešený objekt, kde bude umístěno hrubé předčištění s aktivačními a dosazovacími nádržemi, rozvodnou a dmychárnou. Celková kapacita čistírny bude 460 ekvivalentních obyvatel. Čistírna bude plně automatizovaná, informace o chodu čistírny se budou přenášet do centrálního počítačového systému a pomocí vizualizace zobrazovat na dispečinku Vodakvy.

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši cca 35 milionů Kč, z toho necelých 19 milionů pokryje dotace MZe. V současné době se již připravuje další etapa výstavby tlakové kanalizace, po jejíž realizaci se zruší i původní část kanalizace s malou čistírnou.

Oznámení