vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Městečko - kanalizace a vodovod

V květnu začala výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému v Městečku. Vodovod bude napojen na nový zdroj (dvě studně), odpadní vody z kanalizace se budou odvádět na čistírnu odpadních vod do Křivoklátu.

Zásobování Městečka pitnou vodou bylo v minulosti řešeno částečně ze dvou samostatných veřejných vodovodů s prameništi, částečně z domovních a obecních studní. Původní zdroje však nebyly příliš vydatné a obec často řešila problémy s nedostatkem vody. Technici provozní firmy Vodakva proto navrhli vybudovat zcela nový kapacitní zdroj vody, ze kterého by se mohlo zásobit jak Městečko, tak v budoucnu i sousední Křivoklát. Výstavba dvou nových studní osazených čerpadly a na ně navazujícího zásobního řadu byla dokončena již v loňském roce (nyní probíhá zkušební provoz), letos projekt pokračuje realizací nového vodovodního systému v obci.

Celkem se v Městečku položí zhruba 6,8 km vodovodních řadů, na kterých budou připravené odbočky pro domovní vodovodní přípojky. Vodovodní systém bude rozdělen do dvou tlakových pásem. Pro regulaci tlaku v jednotlivých pásmech bude na vodovodních řadech dále zhotovena automatická čerpací stanice a redukční šachta. Pro nový vodovodní systém se poté po úpravách využije také jeden stávající vodojem a dále vodojem nově vybudovaný u zdroje.  

Kanalizace v Městečku dosud nebyla, v části obce se pouze využívalo dešťové potrubí v příkopech, které ústilo přímo do tří potoků v obci. Domy, které nebyly napojené na dešťovou kanalizaci, využívaly vlastní septiky, žumpy nebo malé čistírny odpadních vod.

Pro výstavbu nového kanalizačního systému v obci bylo navrženo využít moderní technologii tlakových systémů. Nejen že je tlaková kanalizace v takto členitém terénu daleko méně nákladná na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových kanalizací dodává technologii do domovních čerpacích stanic zdarma provozovatel Vodakva a také se stará o její servis a bezporuchový provoz.

V obci bude položeno celkem 5,8 km splaškového kanalizačního potrubí s připravenými odbočkami. Odpadní voda se z nového kanalizačního systému bude odvádět plánovaným kanalizačním výtlakem na čistírnu odpadních vod Křivoklát, jejíž výstavba byla rovněž s podporou MZe dokončena v roce 2017.

Projekt nového vodovodu a kanalizace v Městečku bude dokončen v příštím roce, jeho celkové náklady dosáhnou necelých 59 milionů Kč. Stavbu dotačně podpoří Ministerstvo zemědělství částkou 34,5 milionů Kč, další cca milion Kč poskytne Středočeský kraj.

Oznámení