vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Otročín, Brť – tlaková kanalizace a ČOV

Otročín dosud neměl soustavný kanalizační systém. Odpadní vody byly likvidovány částečně ve společných septicích, které však byly již ve špatném technickém stavu, nebo individuálně u jednotlivých domů a obec musela často řešit problémy se zápachem splašků. Vybudování kanalizačního systému se zde zvažuje již dlouhodobě, náklady na výstavbu gravitační kanalizace by však byly příliš vysoké a nebylo ani možné zažádat o dotaci, protože u ní jsou limitované maximální náklady na připojeného obyvatele.

Řešení přinesla moderní technologie tlakových kanalizačních systémů, kterou začalo sdružení využívat při dostavbě kanalizací před několika lety. Tlaková kanalizace je technicky srovnatelná s klasickou gravitační kanalizací. Nejen že je její výstavba daleko méně nákladná, ale navíc díky technologickému pokroku přináší řadu výhod. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Je tak více ohleduplná k životnímu prostředí a zlepšuje zadržování vody v krajině. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační poklopy. Výstavba probíhá výrazně rychleji, výkopové práce jsou oproti gravitační kanalizaci méně rozsáhlé, dá se také lépe využít bezvýkopových technologií. Protože kanalizace nemusí dodržovat sklon, lépe se v terénu umisťuje a umožňuje napojení objektů bez ohledu na jejich výškové umístění.

Na projekt nového tlakového kanalizačního systému v Otročíně a Brti se podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství. Výstavba byla zahájena v červnu 2020. V obci i její místní části bude položeno zhruba 6 km tlakové kanalizace, včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky. Trasa kanalizace povede převážně v komunikacích, tak aby se mohly optimálně napojit jednotlivé nemovitosti. Potrubí bude z polyethylenu s vysokou odolností proti šíření trhlin. Hlavní stoka A povede centrem Otročína a bude ústit do nové čistírny odpadních vod. Před objektem čistírny na ni bude napojena stoka D, která povede ze severního konce Brti. Na tyto dvě hlavní stoky pak bude napojeno dalších osmnáct vedlejších stok z jednotlivých částí obce.

Nová čistírna bude umístěna v severovýchodním okraji obce v blízkosti Nadluckého potoka. Objekt čistírny bude obdélníkového půdorysu a bude zastřešený. Půjde o mechanicko-biologickou čistírnu s maximální kapacitou 400 ekvivalentních obyvatel. V prvním mechanickém stupni se na jemných strojně stíraných česlích odstraní hrubé nerozpuštěné znečištění. V dalším biologickém stupni se s využitím aktivovaného kalu, tvořeného směsí mikroogranismů, odstraní rozpuštěné znečištění (uhlíkaté, dusíkaté, sloučeniny fosforu). Na čistírně se použije technologie diskontinuálního biologického čištění tzv. SBR systému se dvěma nádržemi, které budou zapuštěné v podzemní části objektu čistírny pod úrovní terénu. V těchto nádržích se střídá fáze biologického čištění a sedimentace. Vyprodukovaný čistírenský kal bude odváděn do provzdušňovaného kalového sila, kde dojde k jeho gravitačnímu zahuštění a aerobní stabilizaci. Poté bude z čistírny odvážen k další likvidaci. Vyčištěná voda pak bude odtékat do potoka. Provoz čistírny bude plně automatizovaný s přenosem dat z jednotlivých fází technologického procesu na centrální dispečink Vodakvy, odkud se také bude moci řízení čistírny na dálku ovládat.

Celkové náklady nového kanalizačního systému v Otročíně a Brti včetně nové čistírny se předpokládají ve výši 28 milionů Kč, z toho dotace MZe pokryje zhruba 17 milionů Kč. Realizace projektu by měla být dokončena na podzim 2021.

Oznámení