vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Štědrá – dostavba kanalizace

Původně byla ve Štědré odkanalizovaná pouze část s panelovými a bytovými domy, odpadní vody se z těchto domů sváděly do štěrbinové nádrže a poté odváděly přímo do potoka. Již v roce 2017 byla štěrbinová nádrž, která nezajišťovala požadovanou úroveň čištění, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohly napojit i další dosud neodkanalizované části obce.

V roce 2018 se pak zahájila dostavba kanalizace. Kanalizace ve Štědré se staví ve dvou etapách. První etapa se realizovala v letech 2018 až 2019. V rámci ní bylo položeno necelých 800 m kanalizace. Druhá etapa výstavby kanalizace byla zahájena v srpnu letošního roku. V obci se položí zbývajících cca 900 metrů kanalizace.

Kanalizační systém tvoří hlavní stoka, vedoucí ze severní části obce do jižní části, zaústěná na čistírnu odpadních vod, a dalších šest vedlejších stok. Potrubí je převážně z kameniny o průměru DN 250 nebo DN 200, z polyethylenu je necelých 50 metrů potrubí, ukládaného bezvýkopovou metodou v úzké uličce.

Jak novou čistírnu odpadních vod, tak obě etapy výstavby kanalizace dotačně podpořil Karlovarský kraj. Celkové náklady nového kanalizačního systému ve Štědré včetně čistírny dosáhnou necelých 15 milionů Kč, z toho poslední etapa, dotačně podpořená částkou 1,4 milionu, bude stát zhruba 6 milionů Kč. Stavba by měla být dokončena na podzim 2021.

Oznámení