vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Obora, Dolní a Horní Výšina - tlaková kanalizace

Záměrem projektu je odkanalizování obce Obora a osad Dolní Výšina a Horní Výšina s odvedením splaškových vod ke konečné likvidaci na čistírnu odpadních vod Halže. Dolní Výšina je místní část obce Obora, Horní Výšina je místní část obce Halže. Jedná se o území, které je zasaženo ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně nádrže Lučina, která se využívá jako zdroj pro úpravu pitné vody dodávané do tachovského skupinového vodovodu.

Odvádění splaškových vod je navrženo systémem tlakové kanalizace. Tlaková kanalizační síť bude tvořena páteřním řadem a z něho odbočujícími jednotlivými větvemi v celkové délce 7081 m. Součástí investiční akce je výstavba 80 kusů tlakových kanalizačních přípojek. Tu si hradí jednotlivý vlastníci připojovaných nemovitostí z vlastních prostředků s poskytnutím finančního příspěvku příslušné obce. Kompletní vystrojení domovních čerpacích jímek strojně technologickou částí financuje provozovatel veřejné kanalizace firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Způsob pokládky kanalizačního tlakového potrubí je přizpůsoben místním geologickým podmínkám jako kombinace klasické výkopové technologie a bezvýkopové techniky řízeným podvrtem. Termín zahájení stavby byl 30.9.2020, dokončení se plánuje v termínu do 31.10.2021. Celkové realizační náklady jsou cca 19 300 000 Kč (bez DPH). Na akci je poskytnuta účelová dotace MZe ve výši 10 088 000 a Krajského úřadu v Plzni ve výši 1 800 000 Kč. V současné době probíhá pokládka potrubí hlavního řadu zejména v extravilánu obce Halže a Obora v zemědělských pozemcích, převážně technologií řízeného podvrtu. Minimalizuje se tím ohrožení bezpečnosti a omezení běžného provozu uvnitř obcí po dobu nucené zimní přestávky. Práce budou pokračovat dle klimatických podmínek do druhé poloviny prosince 2020, pak se stavba přeruší a zakonzervuje. Obnovení stavební činnosti, opět v závislosti na místních klimatických podmínkách, se předpokládá v měsíci lednu nebo únoru 2021.  

Oznámení