vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Karlovy Vary - rozšíření vodojemu Hřbitovní

Město Karlovy Vary je zásobené pitnou vodou z úpravny vody Březová (odebírající vodu z nádrže Stanovice), stejně jako dalších zhruba 30 obcí napojených na rozsáhlý Oblastní vodovod Karlovarska. Voda se v tomto systému rozvádí pomocí hlavních a zásobních vodojemů, které vyrovnávají denní nerovnoměrnost rozdílů mezi přítokem a odběry, zajišťují dostatečný tlak v síti a tvoří zásobní rezervu. Pitná voda se do nich dopravuje gravitačně nebo čerpáním.

Přímo v Karlových Varech se pro rozvod pitné vody využívá celkem dvanáct vodojemů. Zásobování jednotlivých částí města lze rozdělit do spotřebišť, vymezených řekami Teplá a Ohře. V závislosti na výškovém uspořádání jsou spotřebiště rozdělena do různých tlakových pásem.

Centrum města a další městské části ležící na levém břehu Teplé a pravém břehu Ohře jsou zásobené převážně gravitačně přes čelní vodojem na Sokolském Vrchu, kam voda natéká z úpravny Březová. Distribuce vody v městských částech na levém břehu Ohře se řídí přes dva hlavní vodojemy: jeden se nachází na Růžovém Vrchu a druhý ve Staré Roli. Pitná voda se do nich dopravuje čerpáním. Zásobování Hůrek a Olšových Vrat je řešeno samostatně.

Pro zásobování zbývajících částí města ležících na pravém břehu Teplé (především Drahovice, dále oblast Na Vyhlídce a další související části lázeňského centra) se využívají vodojemy Slavia, Hřbitovní či Vyhlídka. Z těchto vodojemů je objemově nejmenší vodojem Hřbitovní, umístěný v lesoparku pod vyhlídkou Tři Kříže. Přitom je v tomto území nejvýše položený (490 m n.m) a zásobuje značně rozsáhlé spotřebiště. Aby se zvýšilo zabezpečení zásobování celé oblasti pravého břehu Teplé a vytvořila dostatečná rezerva pro případ havárie, bylo proto rozhodnuto rozšířit kapacitu tohoto vodojemu přistavěním další nádrže.

Výstavba nové nádrže v blízkosti vodojemu Hřbitovní se zahájila na konci roku 2020. Nádrž pojme až 900 m3 vody, současná kapacita vodojemu, kterou tvoří dvě komory (každá o objemu 400 m3), se tak více než zdvojnásobí. Nádrž bude podzemní obdélníková s přisazenou manipulační komorou, ve které bude umístěno trubní vystrojení, armatury, rozvaděč el. energie a radiospoje. V nadstavbě manipulační komory bude také vstup do nádrže a vzduchotechnické potrubí s filtry pro větrání.

Voda se do nové nádrže bude přivádět potrubím z manipulační komory dnešního vodojemu Hřbitovní, kam se přečerpává z vodojemu Slavia zásobeného přívodem z úpravny Březová. Stejně jako u dalších vodojemů, bude i u nové nádrže stav hladiny i odtok nepřetržitě sledován z dispečinku provozovatele (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. – Vodakva), odkud se také dají armaturní prvky na dálku ovládat, tak aby bylo možné regulovat přítok i odtok.

Po dokončení nové nádrže u vodojemu Hřbitovní (plánované na podzim letošního roku), bude mít celé území města na pravém břehu Teplé, kde se nachází mimo jiné i Karlovarská krajská nemocnice, dostatečnou rezervu pro zabezpečení plynulého zásobování pitnou vodou i v případě vážnější havárie.

 

Oznámení