Investice 2022

Drobečková navigace

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech investovalo do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací v jeho správě v roce 2022 zhruba 300 milionů Kč, z toho více než třetinu pokrylo z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné a dividendy hrazené společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). Přes 70 milionů Vodakva vydala na obnovující opravy, další desítky milionů na modernizaci provozovaných zařízení, pořizování nové stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií či zlepšování provozního zázemí.

Dokončily se vodovodní a kanalizační sítě v Městečku a Křivoklátě

Městečko a Křivoklát dlouhodobě plánovaly výstavbu nového vodovodního i kanalizačního systému. Obce měly vybudované jen části veřejného vodovodu, jinak se využívaly domovní či obecní studně. Původní zdroje však nebyly příliš vydatné a často se musely řešit problémy s nedostatkem vody. Chyběla zde i soustavná kanalizační síť. Po vstupu Městečka a Křivoklátu do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech v roce 2015 se začal připravovat projekt, který navrhl vystavět nový vodovodní systém s kapacitním zdrojem pro zásobování obou obcí a systém tlakové kanalizace se společnou čistírnou odpadních vod.

V roce 2017 se dokončila nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Křivoklátě s kapacitou 1950 ekvivalentních obyvatel. V roce 2019 se v Městečku připravily dvě nové studně osazené čerpadly, které slouží jako zdroj vody pro obě obce. Následující rok se položil zásobní řad z Městečka na okraj Křivoklátu v délce 3,6 km a zahájila se výstavba vodovodního i kanalizačního systému v Městečku, která se dokončila začátkem roku 2022. V roce 2021 se začal stavět vodovod a koncem roku i kanalizace v sousedním Křivoklátě. Obě sítě se dostavěly koncem roku 2022. V tomtéž roce se ještě v Městečku postavil nový vodojem vedle studní, který bude sloužit pro akumulaci jímané vody. Délka nového vodovodu v obou obcích je necelých 16 km, kanalizace více než 13 km. Investice (včetně nové čistírny odpadních vod a vodojemu) dotačně podpořilo Ministerstvo zemědělství, na vodovod a kanalizaci v Městečku přispěl i Středočeský kraj.

Dostavěla se regionální sušárna v Tachově

V roce 2022 pokračovala výstavba druhé regionální nízkoteplotní sušárny kalů na čistírně odpadních vod v Tachově. První vznikla již před šesti lety na čistírně v K. Varech. Sušením se docílí odvodnění kalů až na 90% sušiny, násobně se tak zmenší objem produkovaného kalu a sníží se jeho hmotnost. Při procesu sušení zároveň dochází k likvidaci nebezpečných bakterií a patogenů obsažených v kalu a zajistí se tak jeho hygienická nezávadnost. Výsledkem je vysušený granulát, který se snadno skladuje i převáží a lze ho následně využít jako surovinu pro další zpracování.

Nová sušárna i související zázemí byly umístěny do původních nevyužívaných objektů čistírny. V rámci investice se vybudoval také nový dopravník kalu a objekt pro příjem kalu. Samotné zařízení sušičky je totožné s tím, které se využívá v K. Varech. Stavební práce na sušárně byly dokončeny v roce 2022, začátkem roku 2023 se ještě doplní související technologie. Nová sušárna by měla sloužit pro zpracování čistírenských kalů z celého tachovského regionu. Její plné spuštění do provozu však bude dále záviset na aktuální energetické situaci.

Začala se v terénu využívat první mobilní úpravna

V polovině roku se začala po zkušebním provozu používat v terénu první mobilní úpravna, jejíž výrobu zajistili pracovníci Vodakvy vlastními silami. Mobilní úpravna využívá moderní a v ČR unikátní technologii ultrafiltrace, která byla již dříve instalovaná na úpravnách Březová, Svobodka a Nová Ves. Má sloužit především k řešení problémů se sezónními výkyvy kvality menších vodních zdrojů, využije se ale také například pro testování při přípravě dalších projektů instalace ultrafiltrace. Zařízení úpravny je umístěné ve speciální kontejnerové nástavbě, dá se tak snadno převážet na různá místa. Úpravna vyrobí jeden litr pitné vody za vteřinu a má vlastní automatizovaný systém řízení. V současné době je umístěna ve Stráži nad Ohří, kde je napojena na podzemní vrty, jejichž kvalita se především v letním období často zhoršovala. Úpravna zajistí spolehlivou úpravu pitné vody, která bude následně odtékat do vodojemu. Bude zde umístěna do doby, než se realizuje plánované napojení obce na Oblastní vodovod Karlovarska.

Brod nad Tichou vybudoval nový kanalizační systém

Brod nad Tichou je od roku 2022 novým členem sdružení. Začátkem prosince 2022 obec dokončila nový kanalizační systém s čistírnou odpadních vod, hrazený z obecního rozpočtu a dotačně podpořený Ministerstvem zemědělství a Plzeňským krajem. Celkem se zde položily necelé dva kilometry kanalizačního potrubí. Kanalizace je zakončená moderní automatizovanou mechanicko-biologickou čistírnou s kapacitou 300 ekvivalentních obyvatel. Výstavbu kanalizace obec připravovala ve spolupráci se sdružením a techniky Vodakvy. Původní projekt počítal s gravitační kanalizací, na základě doporučení techniků byl však přepracován na tlakový systém. S touto moderní technologií využívající domovní čerpací stanice odpadních vod má sdružení dlouhodobě výborné zkušenosti. Tlaková kanalizace je více variabilní, využívá menší profily, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopově pomocí protlaků. Tím se snižuje rozsah výkopových prací či spotřeba materiálu, tedy i celkové náklady, a urychluje výstavba. Navíc do ní nemůže natékat dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků a zlepšuje tak zadržování vody v krajině. Technologii do domovních čerpacích stanic odpadních vod dodává na své náklady Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech.

Rozšiřovaly se vodovodní systémy

Dále se rozšiřovaly skupinové vodovody jako náhrada nespolehlivých lokálních zdrojů. Voda z Oblastního vodovodu Karlovarska se po výstavbě nové automatické tlakové stanice bude dodávat do horní části Krásného Lesa. V Jáchymově byla ve vodojemu dolního pásma zřízena nová čerpací stanice, voda z úpravny Březová se pak bude dodávat i do středního pásma, dosud zásobeného z úpravny vody Myslivny. Začal se stavět nový přivaděč pitné vody pro lokalitu Loučná – Háje, v souvislosti s chystaným rozvojem této oblasti. Voda se sem bude čerpat z bývalé těžební šachty důlního díla na Kovářské. Rozšiřuje se také tachovský vodovod, nově se na něj napojí Boječnice u Boru a Soumeř u Stáže.

V řadě obcí se doplnily chybějící částí sítí

 

Chybějící části vodovodu a kanalizace se dostavěly v Radošově (Za Mokřadem a levý břeh Ohře) a v Halži (Finské domky). Dokončila se výstavba nové tlakové kanalizace v Těchlovicích u Stříbra a zahájila se dostavba vodovodu v Třískolupech u Přimdy. Další etapou pokračovala také výstavba vodovodů a kanalizací v Bublavě a v rekreační lokalitě Velký Rybník u Hroznětína.

Pokračovala rekonstrukce provozovaných sítí i objektů

Jak každý rok i v roce 2022 se investovalo do rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v řadě ulic K. Varů, ale i dalších obcí, většinou v souvislosti s plánovanou opravou komunikací. V Jemnici u Tisové došlo ke kompletní výměně rozvodných řadů za nové. Pokračovaly také obnovující opravy vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů a zařízení hrazené provozovatelem.