Plán investic 2023

Drobečková navigace

V roce 2023 plánuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech ve spolupráci se svým provozovatelem Vodakvou (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary) investovat do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních systémů v jejich správě téměř 300 milionů Kč. Realizace řady investic však bude záviset na tom, zda se podaří získat dotace na jednotlivé akce. Pokračovat budou také investice do oprav, modernizace, automatizace a digitalizace, hrazené přímo Vodakvou.

Zabezpečování vodárenských systémů

Na území sdružení se za třicet let jeho existence zásadně rozšířily skupinové vodovodní systémy. Dnes zásobují pitnou vodou přes 90% obyvatel. V poslední době se výrazně investuje také do dalšího zabezpečování těchto systémů. Úpravny se rekonstruovaly, intenzifikovaly, automatizovaly a vybavily moderními technologiemi, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody i v případě zhoršení kvality přírodního zdroje. Veškerá zařízení vodovodních systémů se propojila v rámci řídicího počítačového systému a jsou pod nepřetržitou kontrolou. Optimalizovala se rezervní kapacita vodojemů a pořídily se záložní zdroje elektřiny. V současné době se připravují dva významné projekty, jejichž společným cílem je další zabezpečení a zdvojení hlavních řadů vodovodních systémů a také zajištění náhradních zdrojů pro případ potřeby.

První z těchto investic je připravovaná výstavba nového řadu, kterým se zdvojí hlavní přívod pitné vody do Oblastního vodovodu Karlovarska. Tento vodovod zásobuje pitnou vodou 40% obyvatel kraje. Voda se do něj dodává z úpravny Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Z úpravny vede hlavní přivaděč do čelních vodojemů na Sokolském Vrchu, přes něž se voda rozvádí do dalších větví pro zásobování K. Varů, ale také Ostrova, Nové Role, Chodova, Jáchymova a dalších obcí. Nové potrubí o délce 3,4 km bude sloužit pro zabezpečení tohoto důležitého přivaděče, který je v současnosti jedinou dopravní trasou mezi úpravnou a vodojemy na Sokolském Vrchu. V další etapě se do budoucna plánuje prodloužení nového řadu směrem do Tuhnic. Bude se pak moci využít v případně mimořádných situací i pro náhradní zásobování úpravny Březová surovou vodou z řeky Ohře.

Druhou investicí je připravované propojení skupinových vodovodů Žlutice, Tachov a Stříbro. Vytvoří se tím rozsáhlá vysoce kapacitní a zabezpečená vodárenská soustava, na niž se budou moci napojit další obce či jejich části. Propojení by vzniklo rozšířením žlutického vodovodu západním a jižním směrem, nové přivaděče by měly mít délku více než 70 km. Projekt bude realizován na etapy, v závislosti na tom, zda se podaří získat dotace na jednotlivé akce. V roce 2023 by se měl v souvislosti s touto plánovanou investicí vybudovat nový vodojem v Bezdružicích.

Rozšiřování skupinových vodovodů

I v roce 2023 by mělo pokračovat další rozšiřování skupinových vodovodních systémů a napojování obcí či jejich částí, dosud zásobených z méně spolehlivých lokálních zdrojů. Žlutický vodovod by se měl dále rozšířit do Horních Tašovic (místní části Stružné). Nově by se na něj měl napojit také Bečov přívodním řadem z Krásného Údolí. Dokončeny by měly být i projektové práce na vodovodu pro napojení Bezděkova a Prachomet, místních částí Toužimi. Rozšiřuje se rovněž tachovský vodovod, a to do Boječnic u Boru a Souměře u Stráže.

Nové kanalizační systémy

Na rok 2023 je připravena řada projektů na výstavbu nových kanalizačních systémů v členských obcích či jejich částech. V posledních letech sdružení využívá moderní tlakové systémy, které přináší oproti klasickým gravitačním řadu výhod. Tlaková kanalizace je více variabilní, využívá menší profily, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopově pomocí protlaků. Tím se snižuje rozsah výkopových prací či spotřeba materiálu, tedy i celkové náklady, a urychluje výstavba. Navíc do ní nemůže natékat dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků a zlepšuje tak zadržování vody v krajině. Nová kanalizace s čistírnou se plánuje v Hřískově, Račicích, Pustovětech či Toužetíně. Odkanalizovat by se měl rovněž Lom u Tachova (včetně Biletína a Vilémova), s napojením do Tachova, dále Vykmanov (napojení do Ostrova) a Částkov. V Brance u Halže by měla pokračovat další etapou výstavba kanalizace, odpadní vody se budou odvádět do Horní Výšiny.

Dostavba chybějících částí sítí

V řadě obcí chystá sdružení dostavbu chybějících částí vodovodů a kanalizací. V Karlových Varech – Tašovicích se položí nové sítě v místí části V Chatách. V Třískolupech u Přimdy se dostaví vodovodní systém. Pokračovat bude dostavba vodovodu a kanalizace v Bublavě. Sítě by se měly doplnit také v Bečově, Horním Slavkově, Otovicích, Pšově, Merklíně, Stružné, Teplé, Konst. Lázních, Přimdě či Tachově.

Rekonstrukce sítí

V Karlových Varech se jako každý rok připravuje rekonstrukce vodovodů a kanalizací, spojená většinou s plánovanou výměnou povrchů komunikací. Rozsáhlou rekonstrukcí projdou sítě v ulici Vyšehradská. Rekonstrukce sítí se budou realizovat i v dalších členských obcích sdružení.

Rekonstrukce objektů

V roce 2023 by se mělo investovat také do rekonstrukce, modernizace a intenzifikace provozovaných čistíren odpadních vod, například v Hroznětíně, Perninku, Blatnici či Toužimi. Rekonstrukcí projdou i některé objekty na čistírně v Karlových Varech. Pokrčovat budou také stavební úpravy provozních budov na úpravnách Žlutice a Svobodka.