vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech plánuje v roce 2020 investovat do obnovy a rozvoje vodovodních i kanalizačních zařízení v jeho správě zhruba dvě stě milionů Kč. Z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné vyplácené firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) za pronájem infrastruktury, a také dividendy plynoucí z akciového podílu v této provozní firmě, by mělo sdružení investovat cca 120 milionů Kč. Zhruba 80 milionů Kč se bude sdružení snažit získat z dotací či půjček. Další rozvojové investice ve výši cca 40 milionů se zavázala hradit přímo provozní firma Vodakva, s využitím úvěrů. Vodakva také každoročně financuje výměny zařízení vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů ve výši řádově 30 milionů Kč. Další mnoha desítky milionů pak společnost investuje do nákupu stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií a zlepšování provozního zázemí.

Dokončí se projekty zahájené v roce 2019

V Abertamech po zimní pauze bude pokračovat projekt rekonstrukce a dostavby kanalizace. Celé město bude přepojeno soustavou čerpacích stanic na kanalizaci Perninku, zakončenou moderní a kapacitní čistírnou. Také se v Abertamech dobuduje chybějící kanalizace pro cca 600 obyvatel. V příštím roce se dále dokončí dostavba kanalizace v Cebivi, s využitím tlakové kanalizace. Po vybudování kanalizačního výtlaku budou také pokračovat další etapy výstavby tlakové kanalizace v Okrouhlém Hradišti a Květnové.

Pokračuje modernizace provozovaných úpraven

Na úpravně vody Svobodka bude v roce 2020 uvedena do provozu nová ultrafiltrační jednotka. Tuto v ČR unikátní technologii začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou využívat před třemi lety na úpravně Březová. Její membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu i při zhoršené kvalitě a navíc umožní snížit množství dávkovaných desinfekčních prostředků. V roce 2020 se začne připravovat instalace ultrafiltrace na další provozované úpravně ve Žluticích. Chystá se také modernizace technologie i stavební úpravy na úpravně vody Myslivny. Na úpravně vody Březová bude zahájena výstavba nové trasy pro odvádění odpadních vod, která se napojí na kapacitnější stoku. Po jejím dobudování úpravna získá rezervní potrubí pro případ, že by bylo nutné přivádět sem vodu z jiného zdroje (z řeky Teplé). V roce 2020 se také dokončí mobilní ultrafiltrační jednotka, která bude dočasně umístěna ve Stráži nad Ohří. Po napojení obce na skupinový vodovod se tato jednotka bude moci využívat pro jiné malé vodní zdroje.

Dostaví se další chybějící kanalizace s využitím technologie „tlakové kanalizace“

Při dostavbě chybějících kanalizací začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou využívat již před několika lety moderní technologii tlakové kanalizace. Nejen že má výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Na tlakovou kanalizaci se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových systémů, v rámci působnosti VSOZČ, dodává technologii do domovních čerpacích stanic zdarma provozovatel, který se také stará o jejich bezporuchový provoz. V roce 2020 se s využitím této nové technologie dostaví chybějící kanalizace například v Horním Žďáru, Novém Zvolání, Oboře, Studánce nebo Bedzružicích, s přečerpáním odpadních vod na městské čistírny. V Nových Hamrech a Otročíně se v roce 2020 zahájí výstavba nových tlakových kanalizačních systémů spolu s novými obecními čistírnami. Tlaková kanalizace se využije i při dostavbě chybějících stok v některých lokalitách obcí, jako například v Brance, Loučné, Sadově, Stráži či Tachově.

Dále se bude investovat do propojování a rozšiřování vodovodních i kanalizačních systémů

V roce 2020 se v Merklíně zahájí výstavba nového kanalizačního výtlaku spolu s novým vodovodním řadem, kterým se tato obec napojí na sousední Hroznětín a bude se tak moci odstavit místní úpravna i čistírna. Pokračovat bude také dostavba vodovodu spolu s novým systémem tlakové kanalizace v Městečku. Dále se budou rozšiřovat skupinové vodovody, které tak nahradí místní nespolehlivé zdroje. Na žlutický vodovod by se nově měly napojit například Nahořečice u Valče nebo Novosedly u Pšova. Na Oblastní vodovod Karlovarska se novým přivaděčem napojí Vojkovice u Velichova. Nový vodovod se dobuduje také ve Strachovicích u Stráže, napojí se přitom na sousední Bernartice. Malé Dvorce s pak novým přívodním řadem přepojí na vedlejší Třískolupy.

Začne se stavět druhá regionální sušárna kalů

Další unikátní technologie, kterou začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou před několika lety používat, se týká sušení kalů. Sušením se nejen výrazně sníží objem kalů, ale navíc se zajistí jejich hygienizace. Sušený granulát z kalů bude možné využít ve stavebnictví či pro výrobu energií. Již v roce 2016 byla v K. Varech instalována první nízkoteplotní sušárna kalů v ČR. Další sušárna, opět s využitím pro celý region, se začne příští rok stavět na tachovské čistírně.

Rozšíří se kapacita vodojemů, další zařízení projdou rekonstrukcí či opravou

Z důvodů optimalizace provozované vodovodní sítě dojde v roce 2020 k rozšíření kapacity či k výstavbě nových vodojemů. V Karlových Varech se vybuduje nová akumulační nádrž u vodojemu v Hřbitovní ulici. Ve Všborovicích se postaví zcela nový vodojem, který zajistí optimální rozpásmování obce. Stejně tak se připravuje nový vodojem pro zásobování Bezdružic a Řešína, který nahradí původní nekapacitní vodojem a navíc umožní napojit Čeliv u Kokašic na tento vodovodní systém. Rekonstrukcí projdou i vodojemy v dalších obcích (Ostrov, K. Vary, Chylice atp.), pokračovat bude také rekonstrukce a výměna částí vodovodů a kanalizací i souvisejících zařízení (především v K. Varech, ale také v Ostrově, Horním Slavkově, Tachově, Stříbře, Chodové Plané, Boru, Vejprtech, Dalovicích apod.). Opravovat se budou i zařízení v dalších vodárenských objektech (úpravny, čistírny, čerpací stanice).

Pokračuje rozvoj automatizace, digitalizace a dálkových přenosů

V roce 2020 bude dále pokračovat rozšiřování automatizace technologií a dálkových přenosů z provozovaných objektů. Zavádí se nová vizualizace, která umožní sledování a řízení vodárenských a kanalizačních systémů nejen z centrálních dispečinků, ale také z mobilních zařízení. V roce 2020 se budou dále rozvíjet funkce Geografického informačního systému, ve kterém jsou v digitalizované formě uložená nejen veškerá grafická data o provozovaných zařízeních, ale také řada dalších technických informací a popisů. Systém se bude také propojovat s ostatními využívanými softwary. Pokračovat bude i testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, nově vyžadovaného legislativou.

Oznámení