vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Stejně jako v minulých letech i v roce 2022 připravuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech ve spolupráci s Vodakvou další investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Realizace řady investic bude záviset na tom, zda se podaří získat dotaci.

Investuje se do dalšího zabezpečení dodávky vody v Oblastním vodovodu Karlovarska

Oblastní vodovod Karlovarska byl budován od 80. let minulého století a dnes zásobuje 40% obyvatel kraje. Pitnou vodu do něj dodává úpravna Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. V posledním desetiletí se významně investuje do zabezpečení této klíčové infrastruktury. Úpravna byla modernizovaná a vybavená unikátní technologií ultrafiltrace, která zajistí bezpečnou výrobu pitné vody i při zhoršení kvality vodního zdroje. Jiná technologie. tzv. elektrochlorace, umožňuje vyrábět dezinfekci z kuchyňské soli přímo na úpravně. Začaly se také realizovat projekty, jejichž společným cílem je zabezpečit hlavní rozvody vodovodu a zajistit náhradní zdroj vody z řeky Ohře.

V roce 2022 by se měla zahájit výstavba záložního vodovodu z úpravny vody Březová do čelního vodojemu na Sokolském Vrchu, přes který se pitná voda rozvádí do dalších větví pro zásobování částí K. Varů, ale také Ostrova, Nové Role, Chodova, Jáchymova a ostatních obcí napojených na oblastní vodovod. Dosud z úpravny do tohoto důležitého vodojemu vedl pouze jeden přivaděč. Nové náhradní potrubí o délce 3,4 km bude sloužit jednak jako záloha pro případ havárie na přivaděči, jednak by se v případě výpadku nádrže Stanovice mohlo využít pro dopravu vody na úpravnu z náhradního zdroje – řeky Ohře (po prodloužení vodovodu do Tuhnic). Investice do zabezpečování páteřních rozvodů budou pokračovat i v dalších letech.

Pokračuje výstavba druhé regionální sušárny kalů v Tachově

V souvislosti s odpadovou politikou EU i ČR se omezuje ukládání čistírenských kalů na skládky a zpřísňují se požadavky na jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost. Sdružení se proto ve spolupráci s Vodakvou rozhodlo již před deseti lety využít moderní technologii nízkoteplotního sušení kalů. Sušením se docílí odvodnění kalů až na 90% sušiny, násobně se tak zmenší objem produkovaného kalu a sníží se jeho hmotnost. Při sušení zároveň dochází k likvidaci nebezpečných bakterií a patogenů obsažených v kalu a zajistí se tak jeho hygienická nezávadnost. Výsledkem je vysušený granulát, který se snadno skladuje i převáží a lze ho využít jako surovinu například v energetice nebo ve stavebnictví. První nízkoteplotní sušárna se dokončila na čistírně odpadních vod v Karlových Varech v roce 2016. Byla koncipována jako regionální, tak aby umožnila zpracování kalů i z dalších čistíren. Po výborných zkušenostech s jejím provozem se v srpnu 2021 začala stavět druhá sušárna na čistírně v Tachově, i ta pak bude sloužit pro celý region. Nová sušárna i související zázemí se umístí do původních, dnes nevyužívaných objektů tachovské čistírny. Projekt by měl být dokončen v roce 2023.

Dokončí se nové vodovodní a kanalizační systémy v Městečku a Křivoklátě

V roce 2022 se dokončí výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému v Městečku a Křivoklátě. Zdrojem pitné vody pro obě obce budou dvě nové studně a nový vodojem s čerpací stanicí v Městečku. Kanalizace je tlaková, odpadní vody se budou svádět na novou čistírnu odpadních vod v Křivoklátě. Investice v obou obcích získala podporu MZe, v Městečku navíc dotačně přispěje Středočeský kraj. Délka nového vodovodu v obou obcích bude více než 15 km, kanalizace cca 13 km.

Připravuje se zavedení ultrafiltrace na úpravně Žlutice

Ultrafiltrace je moderní membránová technologie, která zajistí bezpečnou výrobu pitné vody i při zhoršení kvality vodního zdroje. K filtrování vody využívá vlákna s póry velikými pouze stotisíciny milimetru. Dokáže tak zachytit všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů, včetně mikroplastů. Na druhé straně však přes ultrafiltraci projdou vápník, hořčík a další pro lidský organismus důležité prvky. Vodakva tuto v ČR unikátní technologii zavedla již na dvou velkých úpravnách (Březová pro karlovarský vodovod a Svobodka pro tachovský). V příštím roce bude pokračovat v přípravě instalace ultrafiltrace na další úpravně Žlutice, která dodává vodu do žlutického skupinového vodovodu. Celý projekt přitom kromě dodávky samotných ultrafiltračních modulů a některých stavebních úprav realizuje společnost vlastními silami, od návrhu 3D projektu, přes instalaci a montáž, napojení na současnou technologii úpravny až po elektroinstalaci a tvorbu řídicího softwaru. Projekt by měl být dokončen v roce 2024.

Plánuje se výstavba dalších nových kanalizací s využitím tlakových systémů

Tlakové kanalizační systémy, kde se nemovitosti napojují pomocí vlastních domovních čerpacích stanic odpadních vod, výrazně urychlují a zlevňují dostavbu chybějících kanalizací. Zásadně také přispívají ke zlepšení hospodaření se srážkovými vodami. S využitím tohoto moderního způsobu řešení kanalizace by se měla v roce 2022 zahájit výstavba nových obecních kanalizací, zakončených novými čistírnami odpadních vod, v obcích Hříškov a Pustověty. Pokračovat by měla také výstavba nové kanalizace v Brance, která se napojí na čistírnu v Halži. Dokončí se rovněž nová kanalizace v Těchlovicích napojená na kanalizační systém Stříbra.

Investice se týkají i rozšiřování skupinových vodovodů a zvyšování kapacity pro dodávku vody

Také v roce 2022 by mělo pokračovat rozšiřování skupinových vodovodů, které postupně nahrazují nespolehlivé lokální zdroje vody. Na tachovský vodovod by se měla nově napojit Souměř, místní část Stráže, jejíž obyvatelé dosud využívali individuální studně. V rámci projektu se položí nový výtlačný přiváděcí řad z vodojemu Stráž, kde se také dostaví čerpací stanice, a vybudují se nové rozvody v Souměři. Na rok 2022 se připravuje také výstavba nového vodojemu u Čelivi, který nahradí dosavadní kapacitně nedostačující vodojem v Bezdružicích, z něhož se zásoboval i Řešín, a zároveň umožní připojení Čelivi, dosud využívající lokální podzemní zdroj, na žlutický skupinový vodovod. V Krásném Lese by se měla vystavět nová automatická tlaková stanice, tak aby se mohla z karlovarského skupinového vodovodu zásobovat i část sítě v horním tlakovém pásmu, do níž se dosud dodávala voda z místního nekapacitního zdroje.

Pokračují rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací v K. Varech a dalších obcích

Jako každý i v roce 2022 pokračují rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech a dalších obcích, spojené většinou s plánovanou výměnou povrchů komunikací. V Jemnici u Tisové se připravuje rekonstrukce celé vodovodní sítě. Pokračovat budou také opravy částí vodovodů, kanalizací i souvisejících zařízení hrazené provozovatelem.

Dostaví se chybějící části kanalizací a vodovodů

V Radošově u Kyselky se dostaví vodovod a kanalizace v lokalitě Za Mokřadem. Rovněž v Karlových Varech v Tašovicích se realizuje výstavba tlakové kanalizace a vodovodu. Další etapou bude pokračovat rozšiřování vodovodu a kanalizace v rekreační lokalitě Velký Rybník u Hroznětína. Chybějící části sítí se dostaví dále v Přimdě a v Pšově. Doplnění kanalizační sítě se chystá také ve Starém Sedle nebo ve Stříbře. V Třískolupech se pak dostaví chybějící vodovodní síť v téměř polovině obce.

 

Oznámení