vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Městečko - kanalizace a vodovod

Výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému v Městečku je dokončená. Vodovod je napojen na nový zdroj (dvě studně), odpadní vody z kanalizace se odvádí na čistírnu odpadních vod do Křivoklátu.

Zásobování Městečka pitnou vodou bylo v minulosti řešeno částečně ze dvou samostatných veřejných vodovodů s prameništi, částečně z domovních a obecních studní. Původní zdroje však nebyly příliš vydatné a obec často řešila problémy s nedostatkem vody. Po vstupu Městečka do VSOZČ byl navržen projekt, který počítal s vybudováním zcela nového kapacitního zdroje vody pro zásobování jak Městečka, tak i sousedního Křivoklátu. Výstavba dvou nových studní osazených čerpadly a na ně navazujícího zásobního řadu byla dokončena v roce 2020. V následujícím roce pak pokračovala výstavba vodovodní sítě.

Celkem se v Městečku položilo zhruba 6,8 km vodovodních řadů s odbočkami pro domovní vodovodní přípojky. Vodovodní systém je rozdělen do dvou tlakových pásem. Pro regulaci tlaku v jednotlivých pásmech je na vodovodních řadech dále zhotovena automatická čerpací stanice a redukční šachta. Pro nový vodovodní systém se po úpravách využije také jeden stávající vodojem a dále vodojem nově vybudovaný u zdroje.  

Kanalizace v Městečku dosud nebyla, v části obce se pouze využívalo dešťové potrubí v příkopech, které ústilo přímo do tří potoků v obci. Domy, které nebyly napojené na dešťovou kanalizaci, využívaly vlastní septiky, žumpy nebo malé čistírny odpadních vod.

Pro výstavbu nového kanalizačního systému v obci bylo navrženo využít moderní technologii tlakových systémů. Nejen že je tlaková kanalizace v takto členitém terénu daleko méně nákladná na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění. Technologii do domovních čerpacích stanic dodal provozovatel Vodakva a také se stará o její servis a bezporuchový provoz.

V obci se položilo celkem 5,8 km splaškového kanalizačního potrubí s odbočkami. Odpadní voda se z nového kanalizačního systému odvádí kanalizačním výtlakem na čistírnu odpadních vod Křivoklát, jejíž výstavba byla rovněž s podporou MZe dokončena v roce 2017.

Celkové náklady výstavby nového vodovodního  kanalizačníh systému v M2stečku dosáhly necelých 59 milionů Kč. Stavbu dotačně podpořilo Ministerstvo zemědělství částkou 34,5 milionů Kč, další cca milion Kč poskytl Středočeský kraj.

Oznámení