vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Obora, Dolní a Horní Výšina - tlaková kanalizace

Záměrem projektu bylo odkanalizování obce Obora a osad Dolní Výšina a Horní Výšina s odvedením splaškových vod ke konečné likvidaci na čistírnu odpadních vod Halže. Dolní Výšina je místní část obce Obora, Horní Výšina je místní část obce Halže. Jedná se o území, které je zasaženo ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně nádrže Lučina, která se využívá jako zdroj pro úpravu pitné vody dodávané do tachovského skupinového vodovodu.

Odvádění splaškových vod bylo navrženo systémem tlakové kanalizace. Tlaková kanalizační síť je tvořena páteřním řadem a z něho odbočujícími jednotlivými větvemi v celkové délce 7081 m. Součástí investiční akce byla výstavba 80 kusů tlakových kanalizačních přípojek. Ty si hradí jednotliví vlastníci připojovaných nemovitostí z vlastních prostředků s poskytnutím finančního příspěvku příslušné obce. Kompletní vystrojení domovních čerpacích jímek strojně technologickou částí financuje provozovatel veřejné kanalizace firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Způsob pokládky kanalizačního tlakového potrubí byl přizpůsoben místním geologickým podmínkám jako kombinace klasické výkopové technologie a bezvýkopové techniky řízeným podvrtem. Celkové realizační náklady byly cca 19 300 000 Kč (bez DPH). Na akci byla poskytnuta účelová dotace MZe ve výši 10 088 000 a Krajského úřadu v Plzni ve výši 1 800 000 Kč.

Oznámení