vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Tachov - regionální sušárna

Moderní technologie nízkoteplotního sušení sníží objem i hmotnost kalů produkovaných na čistírnách a zajistí jejich hygienickou nezávadnost

Jak naložit s kaly vzniklými při procesu čištění odpadních vod je v posledních letech často diskutovaná otázka. V souvislosti s odpadovou politikou EU i České republiky se omezuje ukládání těchto kalů na skládky, ať už přímo či na rekultivaci, a zároveň se zpřísňují požadavky na jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost pro další využití.

Vodakva se proto ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech (VSOZČ) rozhodla již před necelými deseti lety využít jako první v ČR moderní technologii nízkoteplotního sušení kalů. Sušením se docílí odvodnění kalů až na 90% sušiny, násobně se tak zmenší objem produkovaného kalu a sníží se jeho hmotnost. Při procesu sušení zároveň dochází k likvidaci nebezpečných bakterií a patogenů obsažených v kalu a zajistí se tak jeho hygienická nezávadnost. Výsledkem je vysušený granulát, který se snadno skladuje i převáží a lze ho následně využít jako surovinu pro další zpracování, například v energetice (výhřevnost granulátu je srovnatelná s hnědým uhlím) nebo ve stavebnictví.

Sdružení ve spolupráci s Vodakvou staví regionální sušárny

První nízkoteplotní sušárna se dokončila na čistírně odpadních vod v Karlových Varech v roce 2016. Byla koncipována jako regionální, tak aby umožnila zpracování kalů i z dalších čistíren. Po výborných zkušenostech s jejím provozem se v srpnu 2021 začala stavět druhá regionální sušárna na čistírně odpadních vod v Tachově. I tato sušárna pak bude sloužit nejen pro Tachov, ale také Stříbro, Chodovou Planou a další menší čistírny.

Nová sušárna i související zázemí bude umístěna do původních, dnes nevyužívaných objektů tachovské čistírny. Jako v případě sušárny v Karlových Varech, i tentokrát byl projekt rozdělen na dvě samostatně části. V první byl proveden výběr samotného zařízení sušičky včetně příslušenství, v druhé se pak řešily stavební úpravy a další související změny technologie pro zapojení nové sušárny do procesu čistírny. Rozdělením projektu na dvě části se docílí nejen výrazného snížení celkových nákladů, ale také řešení, které nejlépe vyhovuje konkrétním podmínkám čistírny.

Projekt nové sušárny na čistírně v Tachově

Hala sušárny vznikla přestavbou původní kotelny. Vnitřní dispozice této budovy byly kompletně změněny, vstup budou zajišťovat dvoje nová vrata. K hale se přistavěl nový objekt pro zásobník kalu. V rámci investice se dále v části původní garáže naproti hale vybuduje nová kotelna se dvěma plynovými kotly o výkonu 2x 400 kW, z níž se povede teplovod pro dodávku horké vody do sušárny. Dopravu kalů do sušárny bude zajišťovat nový dopravník o celkové délce cca 70 metrů. Bude přepravovat jak odvodněné kaly produkované přímo na čistírně v Tachově, tak kaly dovážené z jiných čistíren. Pro jejich příjem se na čistírně vybuduje nový objekt – železobetonová nádrž vybavená strojním zařízením a poklopem. Součástí investice budou také další úpravy technologie, propojovací potrubí i rozvody a vybudování kompletně nové elektroinstalace.

Postup sušení kalů

Samotná sušička od španělského výrobce bude dodána jako kompaktní zařízení. Do haly se umístí celá, kvůli tomu bude probouraná čelní stěna budovy, která se následně nahradí vraty. Sušičku tvoří několik modulů a komor. Sušení kalu probíhá na dvou posuvných pásech umístěných nad sebou. Odvodněný kal se nejprve dopraví do zásobníku kalu, aby se mohl plynule dávkovat do sušičky. Na pás sušičky se poté vytlačí ve formě dlouhých provazců (špaget). Následně prochází v jednotlivých komorách sušením pomocí horkého vzduchu (při teplotě cca 80°C). Vzduch na sušení se ohřívá přes výměníky, do nichž se přivádí horká voda z kotelny. Vysušený kal se poté po ochlazení dopravníkem transportuje do kontejnerů a vyváží k dalšímu zpracování.

Sušička je hermeticky uzavřená v podtlaku, aby nedocházelo k úniku odpadního vzduchu. Vzduch v komorách, nasycený odpařenou vodou z kalu, se odsává k vodním chladičům, kde voda zkondenzuje a odvádí se do procesu čistírny. Zbylý odsátý vzduch se dále čistí ve dvou pračkách (chemická a vodní) a před vypuštěním se ještě dočistí pomocí biofiltru. Řízení sušárny i souvisejících technologických částí bude plně automatizované s přenosem dat na velín čistírny i centrální dispečink Vodakvy. Kapacita sušárny bude až 4000 tun vysušeného kalu za rok.

Projekt by měl být dokončen v roce 2023, jeho celkové náklady se předpokládají ve výši cca 55 milionů Kč. Po výstavbě druhé regionální sušárny bude pro celé provozované území Vodakvy zajištěno zpracování čistírenských kalů v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi.

Oznámení