vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bublava - rozšíření vodovodní a kanalizační sítě

Kanalizační síť v Bublavě byla vystavěna koncem 20 století. Jedná se o oddílnou gravitační kanalizaci zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod, umístěnou v jižní části obce. Veřejná vodovodní síť se v obci začala stavět v roce 2014, kdy se podařilo dokončit nový přivaděč pitné vody ze sousedního Klingenthalu. Na nový přivaděč navázala výstavba vodovodu v centru obce s novým vodojemem, dotačně podpořená MZe a Karlovarským krajem. Od roku 2018 se pak postupně síť rozšiřovala do dalších okrajových částí, opět s finanční podporou Karlovarského kraje.

Na konci letošního roku se dokončila první etapa dostavby kanalizace ve východní části Bublavy, s využitím moderní technologie tlakových systémů, která v členité horské zástavbě přináší řadu výhod. Nejen že výrazně sníží náklady na výstavbu kanalizace i rozsah prováděných výkopových prací, ale navíc zlepšuje zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků.

Souběžně s kanalizací se položily také další části vodovodu. Celkem se v rámci první etapy projektu položilo 730 metrů kanalizace a 630 metrů vodovodu, také se připravilo 27 kanalizačních a 26 vodovodních odboček pro napojení jednotlivých domovních přípojek. Nové části vodovodu i tlakové kanalizace vystavěné v první etapě budou napojené na současné rozvody v obci, vodovod bude zakončen hydrantem, kanalizace vzdušníkem.

První etapa projektu rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v Bublavě byla dotačně podpořena Karlovarským krajem. Celkové náklady dosáhly přibližně 3,2 miliony Kč, z toho dotace pokryla 1,4 milionu. V druhé etapě se pak dokončí zbývajících cca 800 m vodovodu a kanalizace v této části Bublavy.

Oznámení