vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Stříbro, Těchlovice – tlaková kanalizace

Těchlovice dosud neměly soustavnou kanalizaci, byly zde pouze dílčí části dešťové kanalizace. Odpadní vody z domů byly sváděny do jímek na vyvážení nebo septiků.

Na podzim 2021 se zde zahájila výstavba nového kanalizačního systému, který se napojí na kanalizaci města Stříbro zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nová kanalizace bude využívat moderní technologii tlakových systémů, která přináší řadu výhod. Nejen že výrazně sníží náklady na výstavbu i rozsah prováděných výkopových prací, ale navíc zlepšuje zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků.

Celkem se v Těchlovicích položilo 3,8 km kanalizačního potrubí z polyethylenu s vysokou odolností proti šíření trhlin. Trasa vede převážně v místních komunikacích, v části mezi Těchlovicemi a Stříbrem pak z větší části po okraji polí. Na kanalizační systém Stříbra se napojila na kraji města v ulici Luční. Nová kanalizační síť je tvořena páteřním řadem o délce 2,8 km, z něhož odbočuje šest větví. Dvě z nich budou mít ještě další menší odbočující části.

Celkové náklady investice byly ve výši necelých 12 milionů Kč, z toho cca 7 milionů pokryla dotace MZe, částkou 2,3 milionů Kč na stavbu přispěl Plzeňský kraj.

Oznámení