vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Městečko - vodojem

Začátkem roku 2022 byla v Městečku dokončena výstavba nové vodovodní sítě. Vodovod je zásoben pitnou vodou ze dvou jímacích studní osazených čerpadly, vybudovaných nad soutokem Ryšavy a Požárského potoka v roce 2019. Tyto studně slouží i pro zásobování sousedního Křivoklátu.

Vedle studní se v Městečku v letošním roce postavil i nový vodojem, který bude sloužit pro akumulaci jímané vody. Jde o železobetonový objekt tvořený dvěma komorami o objemu 2x50 m3, se sedlovou střechou. Jeho součástí je i předsazená armaturní komora a nadzemní zděné podlaží, kde by v případě potřeby mohla být v budoucnu umístěna technologie pro další úpravu vody. Vodojem se doplnil nezbytnou technologií a elektroinstalací, vedle něj se také osadily dva nadzemní hydranty. Nový vodojem bude sloužit pro zásobování vodovodní sítě Městečka, zároveň se z něj voda povede do vodojemu v Křivoklátě pro zásobování městyse a bude se moci využívat také pro požární účely.

Celkové náklady stavby byly ve výši zhruba 7,9 milionů Kč, na akci dotačně přispělo Ministerstvo zemědělství částkou 5,5 milionů Kč.

Oznámení