Systém péče

Drobečková navigace

Systém péče o vodohospodářskou infrastrukturu v rámci sdružení je založen na několika principech: dobrovolnost členství, rovnoprávné postavení obcí, vzájemní provozní i investiční solidarita a kontrola hospodaření provozní společnosti.

Členství ve sdružení je otevřené všem obcím, které se rozhodnou vložit svůj vodohospodářský majetek do sdružení. Kromě toho sdružení pečuje o nadobecní majetek, sloužící více obcím. Obec má dle stanov právo i se svým vloženým obecním majetkem do šesti měsíců ze sdružení vystoupit. Při hlasování o investicích, ceně vody atp. na valné hromadě má každá obec jeden hlas, bez ohledu na velikost vloženého majetku.

Vzájemná provozní i investiční solidarita obcí umožňuje soustředit dostatek finančních prostředků z vybraného vodného a stočného na realizaci investic do obnovy i výstavby vodohospodářské infrastruktury, a to bez dopadu na obecní rozpočty a při ceně vody dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem. Veškeré příjmy sdružení, které tvoří nájemné od provozní společnosti, výnosy z akcií v této společnosti, účelové investiční dotace či půjčky slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Navíc se sdružení ve spolupráci s odbornými pracovníky provozní společnosti snaží maximálně využívat národních či evropských dotací. Při investování se hledají ta nejvýhodnější řešení, a to jak z ekonomického, tak z technologického hlediska. Obce se prostřednictvím svých zástupců účastní přípravy plánů investic i jejich realizace.

Charakteristika vodohospodářské infrastruktury: 

Počet zásobovaných obyvatel: 191 244
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci: 181 560
Délka vodovodní sítě: 1627 km
Délka kanalizační sítě: 814 km
Počet úpraven pitné vody: 26
Počet čistíren odpadních vod: 84
Počet vodojemů: 196
Počet čerpacích stanic pitné vody: 139
Počet čerpacích stanic odpadních vod: 155