Systém investování

Drobečková navigace

Při přípravě i realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury sdružení využívá služeb Vodakvy. Plány investiční činnosti na jednotlivé roky připravují investiční komise, složené ze zástupců obcí a odborníků z Vodakvy. Tyto plány jsou poté předkládány ke schválení valné hromadě sdružení. Při tvorbě plánů se vychází jednak z požadavků a potřeb jednotlivých obcí, jednak z návrhů odborných útvarů a provozů Vodakvy, které reagují na vývoj legislativy, možnosti optimalizace provozu, snižování provozních nákladů apod. Obce dohlížejí i na samotnou realizaci investic. Veškeré stavební strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od počátku sdružení na základě výběrových řízení, a to podle nejen v té době platných předpisů, ale mnohem přísnějších vlastních kritérií, tedy od podstatně nižších předpokládaných částek než vyžadoval zákon. Ve výběrových komisích mají zástupci obcí rozhodující slovo k výběru dodavatelů.  Vždy při splnění požadované kvality rozhoduje o výběru dodavatele nejnižší cena.

Investice do rozvoje vodovodů a kanalizací v obcích jsou financovány z příjmů sdružení, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, bez zatěžování obecních rozpočtů. Již od počátku se sdružení ve spolupráci s Vodakvou snaží doplnit vlastní finanční zdroje z regionálních, národních či evropských dotačních programů, aby vysoké  investiční náklady co nejméně ovlivnily vodné a stočné.

Za čtvrt století svého působení sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury členských obcí téměř tři miliardy Kč, z toho více než polovina byla hrazena z účelových investičních dotací, příspěvků, úvěrů či půjček, zbytek pochází z nájemného od Vodakvy a výnosů z akcií ve Vodakvě. Majetek sdružení se tak mohl vlastními investicemi a vkládaným majetkem postupně přistupujících obcí zvýšit z původních 1,2 na dnešních 7 miliard Kč (v pořizovacích cenách).

Prohlédněte si, jak se vyvíjel vodohospodářský majetek sdružení: