Investice 2023

Drobečková navigace

V roce 2023 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních systémů v jeho správě téměř 300 milionů Kč, z toho více než třetinu pokrylo z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné a dividendy hrazené provozovatelem, společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s (Vodakva). Téměř sto milionů Vodakva vydala na obnovující opravy, další desítky milionů  na modernizaci provozovaných zařízení, pořizování nové stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií či zlepšování provozního zázemí.

V Tachově se zahájil zkušební provoz nové regionální sušárny kalů

Na čistírně odpadních vod Tachov byla v roce 2023 dokončena nová regionální sušárna kalů a zahájily se její provozní zkoušky. Tuto v ČR unikátní technologii, která umožní další zhodnocení čistírenských kalů, využívá sdružení již od roku 2016 na čistírně v Karlových Varech. Sušárna v Tachově bude stejně jako karlovarská sloužit pro zpracování kalů z celého regionu. Sušením se docílí odvodnění kalů až na 90% sušiny, násobně se tak zmenší objem produkovaného kalu a sníží se jeho hmotnost. Při procesu sušení zároveň dochází k likvidaci nebezpečných bakterií a patogenů obsažených v kalu a zajistí se tak jeho hygienická nezávadnost. Výsledkem je vysušený granulát, který se snadno skladuje i převáží a lze ho následně využít jako surovinu pro další zpracování, například v energetice nebo ve stavebnictví. Zařízení sušárny i související zázemí bylo umístěno do nevyužívaných objektů čistírny. Sušárna vysuší až 4000 tun odvodněného kalu ročně.

Rozšiřování skupinových vodovodů

V roce 2023 pokračovalo další rozšiřování skupinových vodovodních systémů a napojování obcí či jejich částí, dosud zásobených z méně spolehlivých lokálních zdrojů. Tachovský vodovod se rozšířil do Boječnic u Boru a Souměře u Stráže. Žlutický vodovod se rozšířil do Horních Tašovic u Stružné, kde se v roce 2023 dokončila první etapa výstavby nového vodovodu.

Nové kanalizační systémy

V roce 2023 pokračovala výstavba nových kanalizačních systémů v členských obcích či jejich částech, s využitím moderní technologie tlakové kanalizace. Tlaková kanalizace má oproti klasické gravitační řadu výhod. Je více variabilní, využívá menší profily, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopově pomocí protlaků. Tím se snižuje rozsah výkopových prací či spotřeba materiálu, tedy i celkové náklady, a urychluje výstavba. Navíc do ní nemůže natékat dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků a zlepšuje tak zadržování vody v krajině. V roce 2023 se tato technologie využila pro výstavbu nové kanalizace ve Vykmanově, která se napojila na kanalizační systém Ostrova. Pokračoval rovněž projekt nové tlakové kanalizace v Brance u Halže, a to výstavbou kanalizačního výtlaku, kterým se budou odpadní vody odvádět do Horní Výšiny.

Dostavba chybějících částí sítí

V řadě obcí se dostavěly chybějící části vodovodů a kanalizací. V Třískolupech u Přimdy byla dokončena chybějící část vodovodního systému, Pokračovala také další etapa dostavby vodovodu a kanalizace v Bublavě a Velkém Rybníku u Hroznětína. Sítě se doplnily také v Pšově, Konstantinových Lázních či Stříbře.

Rekonstrukce sítí

V Karlových Varech se jako každý rok realizovaly rekonstrukce vodovodů a kanalizací, spojené většinou s plánovanou výměnou povrchů komunikací. Rozsáhlou rekonstrukcí prošly sítě v ulici Vyšehradská. Vodovod se měnil v ulicích 5. května, Západní, Šumavská, Plzeňská, Rybářská, F.X.Šaldy, U Spořitelny, kanalizace v ulicích 5. května, Modenská, Svobodova, Nebozízek, Sokolovská či Lidická.

Rekonstrukce objektů

Na čistírně v Karlových Varech se vybudoval nový vstup do areálu, včetně parkoviště, a zahájila se rekonstrukce pláště kotelny a vstupní čerpací stanice. Pokračovaly také stavební úpravy provozních budov na úpravně Žlutice. Rekonstruovaly se i další objekty, například vodojem Měděnec.

Příprava projektů na další zabezpečení vodárenských systémů

Na území sdružení se za třicet let jeho existence rozšířily skupinové vodovodní systémy, které dnes zásobují pitnou vodou přes 90% obyvatel. V poslední době se výrazně investuje do dalšího zabezpečování těchto systémů. Úpravny se rekonstruovaly, intenzifikovaly, automatizovaly a vybavily moderními technologiemi, včetně ultrafitlrace,  které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody i v případě zhoršení kvality přírodního zdroje. Veškerá zařízení vodovodních systémů se propojila v rámci řídicího počítačového systému a jsou pod nepřetržitou kontrolou. Optimalizovala se rezervní kapacita vodojemů a pořídily se záložní zdroje elektřiny. V roce 2023 se připravovaly dva významné projekty, jejichž společným cílem je další zabezpečení a zdvojení hlavních řadů vodovodních systémů a také zajištění náhradních zdrojů pro případ potřeby.

První z těchto investic je připravovaná výstavba nového řadu, kterým se zdvojí hlavní přívod pitné vody do Oblastního vodovodu Karlovarska. Tento vodovod zásobuje pitnou vodou 40% obyvatel kraje. Voda se do něj dodává z úpravny Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Z úpravny vede hlavní přivaděč do čelních vodojemů na Sokolském vrchu, přes něž se voda rozvádí do dalších větví pro zásobování K. Varů, ale také Ostrova, Nové Role, Chodova, Jáchymova a dalších obcí. Nové potrubí o délce 3,4 km bude sloužit pro zabezpečení tohoto důležitého přivaděče, který je v současnosti jedinou dopravní trasou mezi úpravnou a vodojemy na Sokolském vrchu. V další etapě se do budoucna plánuje prodloužení nového řadu směrem do Tuhnic. Bude se pak moci využít v případně mimořádných situací i pro náhradní zásobování úpravny Březová surovou vodou z řeky Ohře.

Druhou investicí je připravované propojení skupinových vodovodů Žlutice, Tachov a Stříbro. Vytvoří se tím rozsáhlá vysoce kapacitní a zabezpečená vodárenská soustava, na niž se budou moci napojit další obce či jejich části. Propojení by vzniklo rozšířením žlutického vodovodu západním a jižním směrem, nové přivaděče by měly mít délku více než 70 km. Projekt bude realizován na etapy, v závislosti na tom, zda se podaří získat dotace na jednotlivé akce.