Plán investic 2024

Drobečková navigace

V roce 2024 plánuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, spolu se svým provozovatelem, společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva), investovat do rozvoje a obnovy veřejných vodovodů a kanalizací téměř 300 milionů Kč. Realizace řady investic však bude záviset na tom, zda se podaří získat dotační podporu na jednotlivé akce.

Zvýšení zabezpečení dodávky pitné vody do karlovarského vodovodního systému

V roce 2024 se za dotační podpory Ministerstva zemědělství zahájí první etapa rozsáhlého projektu, jehož cílem je zdvojit klíčové zásobní řady karlovarského vodovodního systému a zvýšit zabezpečení dodávky pitné vody do města Karlovy Vary a dalších napojených obcí. 

Karlovarský vodovod zásobuje pitnou vodou více než 100 000 obyvatel. Vodu do něj do něj dodává úpravna Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Úpravna je vybavená unikátní technologií ultrafiltrace, která zajistí spolehlivou výrobu pitné vody i v případě zhoršení kvality vody ve zdroji.  Z úpravny je pitná voda rozváděna ve třech větvích. Ta nejvýznamnější vede přes vodojemy na Sokolském vrchu. Z nich se zásobuje centrum města a jeho další části na pravém břehu Ohře a dále přes ně voda pokračuje na levý břeh řeky, odkud se pak dopravuje do dalších měst a obcí (Nová Role, Ostrov, Chodov, Jáchymov atd.)

V rámci první etapy dojde ke zdvojení hlavního přívodního řadu z úpravny Březová do vodojemů na Sokolském vrchu. Dnes je zde v provozu pouze jeden přivaděč o průměru 800 mm a délce cca 3,5 km. Tato trasa má přitom zásadní význam pro dodávku vody do celého karlovarského systému. Vedle původního potrubí se proto položí nové o průměru 600 mm a vytvoří se tak stoprocentní rezerva pro případ mimořádné události. Zdvojení hlavního řadu také umožní provádět opravy či rekonstrukce bez omezení dodávky vody. 

V dalších etapách bude projekt pokračovat výstavnou dvou nových vodovodních řadů ze Sokolského vrchu směrem do Tuhnic. Jeden povede do prostor bývalé vodárny, druhý k mostu kpt. Jaroše. Za ním se napojí na řad vybudovaný  již v předstihu v roce 2015, který pokračuje až do vodojemů ve Staré Roli. Tím se zdvojí hlavní přivaděč vody na levý břeh Ohře i do dalších napojených obcí a vytvoří se záložní trasa, která se bude moci případně využít i pro čerpání vody z Ohře na úpravnu, pokud by došlo k problémům s nádrží Stanovice. Realizace dalších etap projektu bude možná po zajištění spolufinancování z některých dotačních programů.

Nové kanalizační systémy

V roce 2024 bude pokračovat výstavba nových kanalizačních systémů v členských obcích či jejich částech, s využitím moderní technologie tlakové kanalizace. Tlaková kanalizace má oproti klasické gravitační řadu výhod. Je více variabilní, využívá menší profily, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopově pomocí protlaků. Tím se snižuje rozsah výkopových prací či spotřeba materiálu, tedy i celkové náklady, a urychluje výstavba. Navíc do ní nemůže natékat dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků a zlepšuje tak zadržování vody v krajině. Tato technologie se využije například při výstavbě nové kanalizace v obci Částkov. Odpadní vody se budou z Částkova odvádět na čistírnu odpadních vod ve Starém Sedlišti. Pokračovat by měla také dostavba kanalizace v Brance u Halže, na novou kanalizaci v jižní části naváže výstavba kanalizace v severní části. Odpadní vody se budou přečerpávat na čistírnu v Halži. Stejně tak se připravuje výstavba tlakové kanalizace v Milíkově u Stříbra, který leží v ochranném pásmu vodního zdroje pro úpravnu vody (řeky Mže). V plánu je rovněž odkanalizování Lomu u Tachova, včetně Biletína a Vilémova. Připravena je i řada dalších projektů na výstavbu nových tlakových kanalizačních systémů (např. Hříškov, Pustověty, Račice, Toužetín či Vrbno).

Dostavba chybějících částí sítí

V řadě obcí se bude v roce 2024 realizovat dostavba chybějících částí vodovodních a kanalizačních sítí. Například  v Bečově, Horním Slavkově, Mezirolí, Otovicích či Vejprtech. V Karlových Varech se zahájí výstavba nového vodovodu a kanalizace v Tašovicích, v ulici V Chatách, která byla dříve rekreační oblastí, ale dnes je využívaná pro trvalé bydlení. Podobný je i projekt ve Velkém Rybníku u Hroznětína, kde se také v bývalé rekreační oblasti, dnes trvale obydlené, postupně pokládá nová vodovodní i kanalizační síť. V Horních Tašovicích u Stružné se zahájí výstavba další části nového vodovodu.

Rekonstrukce sítí

V Karlových Varech se jako každý rok připravují rekonstrukce vodovodních i kanalizačních sítí, spojené většinou s plánovanou výměnou povrchů komunikací. Při rekonstrukcích se budou přednostně využívat bezvýkopové technologie, tak aby se minimálně omezovala doprava ve městě.

Další připravované projekty

V současné době je připraveno pro realizaci až 60 investičních projektů, které se kromě rozvoje a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací zabývají rovněž intenzifikací čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a úpraven vody. Kromě toho se některé z projektů zaměřují na snižování nákladů na spotřebu elektrické energie včetně její výroby pomocí solárních panelů. Realizace řady investic bude záviset na tom, zda se podaří získat finanční prostředky. Další desítky milionů bude Vodakva investovat do obnovujících oprav vodohospodářské infrastruktury i zkvalitňování provozních služeb.